Právě se nacházíte: Úvod > základní dokumenty

základní dokumenty

FOND MIKROPROJEKTŮ 2014-2020

Program INTERREG V-A Česká republika-Polsko

         Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (RSTS)

v roli Správce Fondu mikroprojektů (Vedoucí partner)

     ve spolupráci se Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“

 v roli Správce Fondu mikroprojektů (Projektový partner)

 

    vyhlašuje v Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński

 

   Průběžnou výzvu k předkládání žádostí o spolufinancování projektů

     z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński

  v rámci

Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko

 

Prioritní osa 2:                 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

 

Prioritní osa 3:                 Vzdělávání a kvalifikace

 

Prioritní osa 4:                 Spolupráce institucí a komunit

 

 

 

Žádosti o spolufinancování mikroprojektů s přeshraničním dopadem mohou podávat oprávnění žadatelé, kterými jsou: orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, nestátní neziskové organizace, evropská seskupení pro územní spolupráci, církve a náboženské spolky, asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu, vzdělávací instituce včetně vysokých škol, hospodářské a profesní komory, svazy, sdružení a další.

 

Územní vymezení sídla žadatelů: obce Euroregionu TS – ŚC, tj. na české straně obce okresu Karviná a části okresu Frýdek – Místek: Bocanovice, Bukovec, Bystřice, Dolní Lomná, Horní Lomná, Horní Tošanovice, Hnojník, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Komorní Lhotka, Košařiska, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Nýdek, Písek, Písečná, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Třanovice, Třinec, Vělopolí, Vendryně a na straně polské část powiatu wodzisławskiego: obec Godów, powiat grodzki: Jastrzębie Zdrój, powiat cieszyński ,čás tpowiatu bielskiego: obce Jasienica a Jaworze.

 

Žádosti mohou být předkládány průběžně, v souladu se zásadami uvedenými v programové dokumentaci. Žádosti, které budou předloženy do 30. 09. 2016 do 24,00 hodin budou moci být projednány na 2. zasedání Euroregionálního řídícího výboru (EŘV) v prosinci 2016. Všechny žádosti, které RSTS obdrží po této lhůtě, budou moci být projednány na dalších zasedáních EŘV.

 

Projektová žádost se předkládá v elektronické podobě pomocí internetové aplikace – MS2014+. Společně s projektovou žádostí musí být předloženy elektonicky všechny požadované přílohy. Správci FMP se nepředkládá projektová žádost v papírové podobě.

Předložení žádosti vyžaduje její podepsání kvalifikovaným elektronickým podpisem.

 

Směrnice pro žadatele, specifické priority Euroregionu TS – ŚC a další informace týkající se Fondů mikroprojektů jsou uvedeny na internetových stránkách Euroregionu TS – ŚC:

http://www.irsts.cz

http://www.euregio-teschinensis.eu.

http://www.ave-canada.fr/

Kontaktním místem je na české straně sekretariát RSTS, ul. Hlavní 1a, 737 01 Český Těšín (u Mostu Družby),
tel. 558 711 474,e-mail: rsts@tesin.cz.

 

Informace o školeních pro žadatele budou uvedeny na našich internetových stránkách. Jsme Vám k dispozici rovněž při konzultacích Vašich projektových záměrů. 

 

Základní informace o programu

V rámci Evropské územní spolupráce, tj. Cíle 2 kohezní politiky Evropské unie v programovém období 2014 – 2020 budou i nadále podporovány tři směry: přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce. Nově má tento cíl kohezní politiky své vlastní nařízení, které uvádí zvláštní ustanovení týkající se specifik mezinárodní spolupráce při čerpání prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jedná se o NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce.

Součástí Cíle 2 je i program INTERREG V-A Česká republika – Polsko. Jeho název se vrací k dříve používanému názvu, který je nyní podle pořadí programového období označen římskou číslicí V a písmenem A označujícím příslušný směr v rámci evropské územní spolupráce – přeshraniční spolupráci.

Program byl Evropskou komisí schválen v červnu 2015 a bude ukončen v roce 2023. Finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro tento program ve výši 226,2 mil. EUR jsou určeny na podporu přeshraniční spolupráce v oblasti společného řízení rizik, rozvoje potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, vzdělání a zvýšení kvalifikace budoucích absolventů a také spolupráce institucí a komunit.

Tak jako dalších jiných programů, i programů přeshraniční spolupráce se dotkl požadavek Evropské unie na propojení kohezní politiky s cíli hospodářské strategie Evropa 2020, který ve svém důsledku znamená větší tematickou koncentraci jednotlivých programů. Pro každý program mohly být vybrány maximálně 4 z 11 tematických cílů stanovených společným nařízením pro jednotlivé fondy (Nařízení č. 1303/2013) a v rámci tematických cílů pak pro každý program musely být stanoveny podrobnější investiční priority, které bude program realizovat. Pro program INTERREG V-A Česká republika – Polsko byly vybrány tyto investiční priority (IP):

 • IP 5b): Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení
 • IP 8b): Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti územní strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů
 • IP 10: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení
 • IP 11: Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi.

Struktura programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Číslo osy

Název prioritní osy v programu Alokace z ERDF
(v EUR)
Alokace z ERDF
(v %)
1. Společné řízení rizik 12 215 972 5,4 %
2. Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti 135 733 026 60 %
3. Vzdělání a kvalifikace 10 179 978 4,5 %
4. Spolupráce institucí a komunit 54 519 432 24,1 %
5. Technická pomoc 13 573 302 6 %
Celkem 226 221 71 100 %

ERDF = Evropský fond pro regionální rozvoj

Změny v programu

Nový program česko-polské přeshraniční spolupráce přináší oproti programu období 2007 – 2013 určité změny. Jednou z nich je zpřísnění požadavků na přeshraniční aspekty projektů. Všichni příjemci budou mít povinnost splnit minimálně 3 ze 4 kritérií přeshraniční spolupráce (společná příprava, společná realizace, společné financování, společný personál) a Společný sekretariát (dříve Společný technický sekretariát) bude v průběhu realizace projektů kontrolovat jak naplňování těchto kritérií, tak skutečný přeshraniční dopad realizovaných projektů. Ke změně dochází také v systému předkládání projektových žádostí, kdy všichni žadatelé mají povinnost předložit na Společný sekretariát nejprve zpracovaný projektový záměr, ke kterému Společný sekretariát na základě předem stanovených kritérií vydá své stanovisko. Zpracování a následné předložení vlastní projektové žádosti je pak možné jen v případě kladného posouzení projektového záměru. Tento zdánlivě složitý dvoustupňový systém má žadatelům napomoci s přípravou vhodných projektů se skutečným přeshraničním dopadem a odpovídajících zaměření programu. Příjemnou novinkou je zavedení paušálů u přípravných, režijních a personálních výdajů.

Všechny podrobnosti o programu najdete na stránkách www.cz-pl.eu.

 

Stejně jako v předchozích obdobích je součástí programu Fond mikroprojektů, který byl zaveden již v předvstupních česko-polských programech Phare CBC (pod názvem Společný fond malých projektů) a úspěšně realizován v rámci Iniciativy INTERREG IIIA 2004 – 2006 i programu období 2007 – 2013. A stejně jako dosud i v novém období je správa Fondu mikroprojektů delegována na euroregiony, které jako tzv. Správci Fondu mikroprojektů budou plnit veškeré úkoly spojené s realizací této části programu a odpovídat za řádné využití alokovaných prostředků.

Alokace Fondu mikroprojektů

Finanční alokace Fondu mikroprojektů z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj představuje 20 % rozpočtu programu, tj. 45,244 milionů EUR, z toho na mikroprojekty je určeno téměř 38,5 milionů EUR

Celková alokace ve výši 20 % je však rozdělena na dvě části – v první fázi programu je pro Fondy mikroprojektů v jednotlivých euroregionech k dispozici 3/4 cílové částky a zbývající 1/4 bude přidělena po splnění předem definovaných podmínek, což bude vyhodnoceno ke konci roku 2018. V těchto podmínkách se mj. odráží požadavek na rozšíření okruhu žadatelů o dotaci z Fondu mikroprojektů a zavedení tzv. principu vedoucího partnera, který byl dosud povinný pouze u „velkých“ individuálních projektů a pro euroregiony na úrovni celého Fondu mikroprojektů. Pokud některý z euroregionů stanovené podmínky k uvedenému termínu nesplní, zbývající část alokace neobdrží a tato bude využita na standardní projekty mimo rámec Fondu mikroprojektů.

Tematické zaměření a finanční limity mikroprojektů

Fond mikroprojektů se zaměřuje na projekty malého rozsahu – tzv. mikroprojekty, a to jak neinvestičního, tak investičního charakteru. V novém programu mohou být mikroprojekty financovány z prostředků prioritních os 2, 3 a 4, přičemž příslušný euroregion jako Správce Fondu mikroprojektů určí, zda využije všechny prioritní osy a v jaké míře. Dotace na mikroprojekt z ERDF je od 2 000 EUR do 20 000 EUR v případě mikroprojektů tematicky spadajících do prioritní osy 3 a 4 nebo do 30 000 EUR v případě mikroprojektů tematicky spadajících do prioritní osy 2. V případě mikroprojektů s principem vedoucího partnera je maximální výše dotace dvojnásobná. Maximální dotace z prostředků ERDF činí 85 % celkových způsobilých výdajů.

Vymezení vhodných aktivit v mikroprojektech

Prioritní osa 2

 • zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí
 • podpora využití nehmotného kulturního dědictví
 • infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu – např. výstavba, rekonstrukce, přestavba a modernizace veřejně dostupné základní infrastruktury zpřístupňující a zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví v odvětví cestovního ruchu (např. cyklostezky, naučné stezky), včetně doplňkové turistické infrastruktury usnadňující návštěvu kulturních a přírodních atraktivit (např. stojany pro kola, informační tabule apod.)
 • společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů – např. využití mobilních technologií pro společnou prezentaci a propagaci kulturních a přírodních atraktivit společného pohraničí (internetové stránky, mobilní aplikace apod.), společné kampaně propagující přírodní a kulturní atraktivity společného území, společná účast na veletrzích a obdobných propagačních akcích cestovního ruchu včetně pořízení nezbytných propagačních předmětů dlouhodobé povahy potřebných pro tento druh propagace (bannery, propagační stany apod.)
 • evaluace, studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů

Prioritní osa 3

 • příprava a realizace společného vzdělávání – např. příprava, koordinace a realizace společných kurzů, praktické výuky, vzdělávacích programů a dalších forem společného vzdělávání, realizace přeshraničních výměn učňů a studentů a pedagogických pracovníků mezi školskými zařízeními, systémová opatření v oblastí vzdělávání – studie, strategie, výměna informací a zkušeností, vzájemné uznávání profesní kvalifikace
 • spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce
 • rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému – výuka jazyka partnera (češtiny nebo polštiny) na základních, středních a vysokých školách včetně pořízení výukových materiálů, výměnné jazykové pobyty žáků a studentů

Prioritní osa 4

 • aktivity v oblasti zvýšení úrovně informací o společném území – např. propagace přeshraniční spolupráce a společného území (příprava společných publikací, internetových stránek apod.), a to i mimo programové území
 • aktivity v oblasti dopravy – např. společné plánování, optimalizace, zajištění bezpečnosti a propagace veřejné přeshraniční dopravy a přeshraniční nemotorové dopravy (pěších i cyklistických stezek a tras)
 • aktivity v oblasti územního plánování a přípravy infrastrukturálních projektů
 • aktivity v oblasti ochrany přírody a krajiny – např. vzdělávací aktivity v oblasti přírody a krajiny
 • aktivity v oblasti vzdělávání – kooperační aktivity škol a vzdělávacích institucí, jejichž hlavním cílem je výměna zkušeností a dobré praxe, vzájemné poznání a návštěvy dětí i pedagogických pracovníků, realizace mimoškolních a zájmových aktivit dětí realizovaných školami, provádění osvěty a mimoškolního vzdělávání v nejrůznějších oblastech
 • aktivity v oblasti kultury, sportu a organizace volnočasových aktivit
 • aktivity v oblasti poskytování veřejných služeb (včetně tvorby kooperačních sítí) – např. společná řešení v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, spolupráce za účelem hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí, spolupráce v oblasti bezpečnosti realizovaná záchrannými a bezpečnostními složkami
 • aktivity v oblasti tvorby kooperačních sítí.

Princip vedoucího partnera v mikroprojektech

Princip vedoucího partnera u mikroprojektů není v Euroregionu Těšínské Slezsko novinkou. Tento princip spočívá v předložení jedné společné žádosti o dotaci na mikroprojekt za oba, resp. všechny partnery, pokud je jich více, přičemž žádost překládá vedoucí partner, na kterém se oba/všichni partneři mikroprojektu dohodli. V případě schválení mikroprojektu vedoucí partner uzavře s příslušným Správcem Fondu mikroprojektů smlouvu o financování mikroprojektu a tímto převezme odpovědnost za realizaci mikroprojektu jako celku. Dotace je proplácena vedoucímu partnerovi, který následně příslušnou část dotace postoupí svému partnerovi/svým partnerům.

Typy mikroprojektů

Vzhledem k zavedení principu vedoucího partnera i v mikroprojektech jsou ve Fondu mikroprojektů tyto 3 typy projektů:

 • typ A: společný (= s vedoucím partnerem) – o dotaci žádá vedoucí partner jménem obou/všech partnerů projektu
 • typ B: partnerský – o dotaci žádá každý z partnerů sám
 • typ C: samostatný – o dotaci žádá jen jeden z partnerů.

Předkládání a schvalování mikroprojektů

Žadatelé předkládají své žádosti o dotaci na mikroprojekt do příslušného Fondu mikroprojektů dle svého sídla, a to v termínech vyhlašovaných příslušnými Správci Fondu. Po provedení kontroly a hodnocení jsou žádosti schvalovány společným česko-polským Euroregionálním řídícím výborem zřízeným pro každý Fond mikroprojektů.

Na tomto místě si můžete stáhnout nulté obecné školení k novému FMP. Euroregion TS-SC – Interreg V-A obecné školení (PL-CZ)

Další informace připravujeme.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

FOND MIKROPROJEKTŮ 2007-2013

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 (dále OPPS ČR – PR) je jedním z operačních programů v rámci Cíle 3 – Evropské územní spolupráce.

OPPS ČR – PR se zaměřuje na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu hospodářské spolupráce, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu vzdělávání, kulturních a společenských aktivit, spolupráci územních samospráv a dalších subjektů na obou stranách hranice.

Více o OPPS ČR-PR 2007 – 2013 vč. příslušné dokumentace naleznete na www.cz-pl.eu.
Součástí Prioritní osy III. Podpora spolupráce místních společenství je také Oblast podpory 3.3 Fond mikroprojektů.

Co to je Fond mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013?

Specifickým nástrojem, který bude využíván při financování menších projektů místních iniciativ je tzv. Fond mikroprojektů. Hlavním cílem FMP je rozvíjet a podporovat rozvoj spolupráce mezi komunitami na obou stranách hranice, se zaměřením na společné zlepšování sociálních, kulturních a ekonomických vztahů.

Fond mikroprojektů představuje pružný nástroj pro realizaci nejmenších projektů Programu, který je zaměřený na malé neinvestiční případně i drobné investiční projekty.

Podporované území Fondu mikroprojektů je totožné s podporovaným územím OPPS ČR-PR. Fond mikroprojektů je určen zejména pro projekty z III. prioritní osy Programu, může být ale využit také pro předkládání malých projektů tematicky spadajících do I. a II. prioritní osy.

Fond mikroprojektů je nástrojem pro podporu projektů menšího rozsahu na místní úrovni. Mikroprojekty jsou zaměřeny především na oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů, společenských, osvětových a kulturních aktivit. Umožněna je i podpora mikroprojektů na zlepšení infrastruktury daného území, zejména z oblasti městské a turistické vybavenosti s přeshraničním dopadem.
Podpora nemůže být přiznána opakovaným mikroprojektům bez inovativních prvků, mikroprojektům suplujícím financování běžné činnosti konečných uživatelů apod.

Jaký typ projektu je možno předkládat?

Projekt typu A

Společný projekt s Vedoucím partnerem (lead partner projekt). „Princip vedoucího partnera“ spočívá především v předkládání společné Projektové žádosti a realizování společného přeshraničního projektu. Z tohoto principu vyplývá, že jeden z partnerů převezme odpovědnost za projekt jako celek vůči Správci FMP, a stává se tzv. Vedoucím partnerem projektu.

Princip vedoucího partnera se kromě jiného promítá v nutnosti naplnění minimálně dvou ze čtyř kritérií stanovených v Nařízení o ERDF v rámci každého projektu. Tato kritéria je nutno vymezit již ve fázi přípravy projektu a jejich splnění vyznačit ve společné žádosti.

Projekt typu B

Partnerský projekt bez Vedoucího partnera (zrcadlový projekt, každý partner předkládá samostatnou Projektovou žádost).

Žadatelé na obou stranách hranice předloží současně či s časovým posunem (tzn. že projekt partnera je předložen o jedno zasedání EŘV dříve nebo o jedno zasedání EŘV později) projektové žádosti týkající se realizace jednoho projektu s oddělenými zdroji financování. Výše dotace z ERDF může dosahovat max. 85 % celkových způsobilých nákladů.

Projekt typu C

Samostatně realizovatelný projekt (projekt realizovaný bez finanční účasti zahraničního partnera). Žadatel na jedné straně hranice řídí projekt, druhá strana figuruje pouze jako partner. Výše dotace z ERDF může dosahovat max. 85 % celkových způsobilých nákladů.

Územní vymezení

Euroregion Těšínské Slezsko česká část – okres Karviná, vybrané obce okresu Frýdek-Místek: Bocanovice, Bukovec, Bystřice, Dolní Lomná, Horní Lomná, Horní Tošanovice, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Komorní Lhotka, Košařiska, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Nýdek, Písečná, Písek, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Třanovice, Vělopolí, Vendryně, Třinec, Hnojník
Euroregion Těšínské Slezsko polská část – části okresu wodzisławski: obec Godów, powiat grodzki Jastrzębie Zdrój, cieszyński, část okresu bielski: obce Jasienica, Jaworze

Vymezení vhodných partnerů

Vhodnými partnery (žadateli) jsou právnické osoby, a to:

 • veřejnoprávní nebo
 • ovládané veřejnoprávními právnickými osobami nebo
 • založené nikoli k dosažení zisku (neziskové)
 • se sídlem ve vymezeném území v působnosti příslušného Správce

Vhodné aktivity

 • Obnova a ochrana kulturního bohatství a historického dědictví např. drobných památek včetně sakrálních staveb (křížové cesty, kapličky, boží muka, smírčí kříže), fortifikací, historických, technických, turistických objektů a významných prvků kulturní krajiny.
 • Rozšíření, modernizace infrastruktury cestovního ruchu např. cyklostezek a cyklotras, hippostezek, turistických stezek a tras, lyžařských tratí, místních (lesních) cest a mostků (lávek) včetně vybavení mobiliářem (mapy, informační tabule, odpočinková místa, přístřešky, atd.).
 • Zajištění celoroční turistické dostupnosti území.
 • Rozvoj značení turistických atraktivit a tras.
 • Podpora a propagace tradičních a nových produktů cestovního ruchu (např. regionální kuchyně, regionálních řemesel).
 • Organizace společných kulturních akcí (festivalů, představení, výstav, uměleckých dílen).
 • Podpora projektů místních společenství v oblasti společenské, kulturní a volnočasové
 • Projekty zaměřené na integraci společenství v příhraničním území
 • Zpracování analýz, studií, strategií, programů atd. pro potřeby socioekonomického rozvoje příhraničního území
 • Příprava plánů a dokumentace společných projektů (projektová dokumentace, územní plány)
 • Péče o přírodu a krajinu (obnova ekosystémů a krajinných prvků, zachování biodiverzity, monitoring ŽP).
 • Spolupráce v oblasti zvyšování environmentální výchovy (vzdělávací akce, výměna zkušeností).
 • Demande Ave VISA
 • Tvorba společných systémů pro prevenci záplav a systémů včasného varování,
 • Propagace přeshraniční spolupráce a území (např. příprava publikací, webových stránek) i mimo podporované území,
 • Organizace kurzů zaměřených na získávání, zvyšování odborných dovedností a kvalifikací, jazykových znalostí včetně podpory zpracování společných studijních programů,
 • Přeshraniční spolupráce škol, mládežnických organizací, výměna mládeže, studentů, žáků, vědeckých a pedagogických pracovníků včetně drobné infrastrukturální projekty nutné pro naplnění cíle oblasti podpory,
 • Podpora volnočasových a rekreačních aktivit (např. sportovních akcí),
 • Podpora činností zachovávajících identitu a tradice místních komunit,
 • Rozvoj informačních a komunikačních systémů (informační kiosky a boxy, tvorba společných databází),
 • Spolufinancovány jsou aktivity týkající se využití ICT při realizaci výše uvedených aktivit,
 • Další aktivity naplňující myšlenku Programu, Fondu mikroprojektů a přeshraniční spolupráce.
 • Specifické priority FMP Euroregionu Těšínské Slezsko
 • Projekty řešící plošně vyrovnanou distribuci finančních prostředků Fondu mikroprojektů konečným uživatelům (předkladatelům projektů) – zejména z lokalit mimo centra velkých sídelních útvarů.
 • Hospodářský rozvoj včetně jeho integrální součásti, t.j. rozvoj turismu a cestovního ruchu.
 • Společné přeshraniční plánovací a rozvojové studie vč. adekvátních aktivit v oblasti životního prostředí.
 • Místní demokracie a lidské zdroje v oblasti společných projektů řešící důsledky restrukturalizace území včetně vzájemného poznání společného vývoje v minulosti s akcentem na evropskou integraci.
 • Společné kulturní a sportovní aktivity.

Pravidla způsobilosti výdajů

Z hlediska časové způsobilosti jsou rozlišovány dva typy výdajů:

 • Výdaje vzniklé před registrací projektu do informačního systému (datum zdanitelného plnění u těchto výdajů předchází datu registrace projektové žádosti do informačního systému). Tyto výdaje mohou vzniknout nejdříve 1. ledna 2007. Jejich výše může dosahovat max. 5 % celkových způsobilých výdajů projektu. Tyto výdaje musí mít charakter přípravných výdajů . Způsobilost přípravných výdajů dle tohoto bodu se ovšem týká pouze projektů s výší dotace přesahující 10 000 EUR .
 • Výdaje vzniklé po registraci projektu do informačního systému – tyto výdaje mohou vzniknout až od data registrace projektové žádosti do informačního systému, přičemž datum registrace do informačního systému nastává po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti projektu. O tomto datu bude Vedoucí partner (u lead partner projektů – typ A), nebo partner (u partnerských projektů bez Vedoucího partnera – typ B a projektů samostatně realizovatelných – typ C) příslušným Správcem FMP písemně vyrozuměn. Výdaje charakteru přípravných výdajů (např. výdaje spojené s výběrovým řízením na dodavatele, které bude realizováno teprve v období po registraci projektu) mohou vzniknout i později, tzn. po datu registrace projektu. Tyto výdaje pak nejsou chápany jako výdaje přípravné (tzn. nejsou začleněny do 5% výdajů uvedených v předchozím bodě), ale je třeba je zařadit dle věcného hlediska do zbývajících položek rozpočtu. Vymezení způsobilých výdajů je dáno Metodickou příručkou ZV pro české partnery a Směrnicemi způsobilosti pro polské partnery.

Základními principy při ověřování způsobilosti výdajů jsou:

 • výdaje musí být v souladu s evropskou a českou (pro české partnery) a polskou (pro polské partnery) legislativou a s dokumentací Programu a FMP
 • výdaje musí být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým), nezbytné a musí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti
 • výdaje musí být identifikovatelné a prokazatelné a musí být doložitelné účetními doklady
 • výdaje musí být zaplaceny a zaplacení doloženo před jeho proplacením z Fondů EU (s výjimkou odpisů, režijních výdajů a věcných příspěvků).

Publicita projektu

Poskytnutí dotace z ERDF musí být dostatečně zviditelněno. Konečný uživatel je povinen zajistit projektu dostatečnou publicitu a informovat veřejnost vhodným způsobem o tom, že daný projekt byl podpořen v rámci OPPS 2007-2013 a byl spolufinancován z ERDF. Pravidla pro propagaci projektů financovaných v rámci Programu se řídí nařízením Komise (ES) 1828/2006 (k dispozici je na internetových stránkách Programu www.cz-pl.eu). Způsob zajištění publicity závisí na typu projektu.

Veškerá informační a propagační opatření musí zahrnovat tyto údaje:

 • logo Programu (logo Programu je uveřejněno na internetových stránkách Programu)
 • náležitosti, které jsou v souladu s čl. 9 Prováděcího nařízení (logo EU zahrnující všechny tyto náležitosti je uveřejněno na internetových stránkách Programu)
 • symbol Evropské unie (v souladu s grafickými normami stanovenými v příloze I Prováděcího nařízení) a odkaz na Evropskou unii (slovní spojení „Evropská unie“)
 • odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
 • prohlášení: „Překračujeme hranice“
 • logo Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński

Euroregionální řídící výbor (EŘV)

O projektech doporučených k financování z FMP rozhoduje, na základě údajů uvedených
v projektovém listu a v Přehledu žádostí o spolufinancování, na svém zasedání společný EŘV.
Jednotlivé projekty na zasedání EŘV představí zástupci Správců FMP.
EŘV se při zasedání řídí Jednacím řádem EŘV. EŘV schvaluje projekty k financování na základě společného souhlasu českých a polských hlasujících členů EŘV.

EŘV má možnost projekt

 • schválit
 • schválit s podmínkou
 • pozastavit (neschválit)
 • zamítnout