Právě se nacházíte: Úvod > základní dokumenty > Základní dokumenty FMP

Základní dokumenty FMP

FOND MIKROPROJEKTŮ 2014-2020

Na tomto místě budou po schválení příslušných dokumentů všechny dokumenty ke stažení.

Na tomto místě si můžete stáhnout vzory povinné publicity:


 

 


Příručka ovládání webového portálu MS2014+

Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020

Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020

Postup práce s elektronickým podpisem

Náležitosti dokladování pro období 2014-2020 pro programy Cíl 2

Pravidla užití logotypu cz-pl, ke stažení zde 

Směrnice pro žadatele – verze 2

Přílohy ke Směrnici pro žadatele – verze 2, ke stažení zde

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

FOND MIKROPROJEKTŮ 2007-2013

Základní dokumenty pro žadatele

Aktuální dokumenty ke stažení

1.  Směrnice pro žadatele – aktualizace k 30.1.2009
Seznam změn č. 1 ke Směrnici pro žadatele ze dne 3. března 2008, výdání 1.
Seznam doplnění č. 1 ke Směrnici  pro žadatele ze dne 30. 1. 2009
Závazný doplňující výklad Směrnice pro žadatele ze dne 30. 1. 2009, vydání 2., bodu 3.3.5., str. 29 Směrnice – Realizační příjmy
Seznam změn č. 2 ke Směrnici pro žadatele ze dne 30.9.2009, vydání 2. – NOVÉ
2.  Seznam příloh Směrnice pro žadatele – aktualizace k 1.3.2011
3. Přílohy Směrnice pro žadatele:
1 A Formulář projektové žádosti pro projekt s Vedoucím partnerem (lead partner projekt – typ A) - formát Word je možno použít pro koncipování projektové žádosti, projektová žádost zpracována ve formátu Word však nemůže být použita pro předložení projektové žádosti o spolufinancování z Fondu mikroprojektů. – aktualizovaná k 28.4.2008
2 B, C Formulář projektové žádosti pro partnerský projekt bez Vedoucího partnera – typ B a projekt samostatně realizovatelný – typ C - formát Word je možno použít pro koncipování projektové žádosti, projektová žádost zpracována ve formátu Word však nemůže být použita pro předložení projektové žádosti o spolufinancování z Fondu mikroprojektů.
3 A Čestné prohlášení Vedoucího partnera v jazyce českém
Čestné prohlášení Vedoucího partnera v jazyce polském
4 A Čestné prohlášení partnera pro projekt s Vedoucím partnerem v jazyce českém – aktualizace k 30.1.2009
Čestné prohlášení partnera pro projekt s Vedoucím partnerem v jazyce polském – aktualizace k 30.1.2009
5 B, C Čestné prohlášení partnera projektu v jazyce českém – aktualizace k 30.1.2009
Čestné prohlášení partnera projektu v jazyce polském – aktualizace k 30.1.2009
6 A, B, C Podrobný rozpočet projektu
7 A, B, C Metodika zpracování podrobného rozpočtu
8 A Dohoda o spolupráci v jazyce českém – aktualizace k 30.1.2009
Dohoda o spolupráci v jazyce polském – aktualizace k 30.1.2009
Poznámka: Vedoucí partner předkládá k projektové žádosti o spolufinancování z Fondu mikroprojektu Dohodu o spolupráci v jazyce českém a také v jazyce polském, tato skutečnost bude zakomponována do Směrnice pro žadatele při její nejbližší aktualizaci
9 B, C Prohlášení o partnerství – aktualizace k 30.1.2009
10 A Doklady prokazující kritéria spolupráce partnerů
11 B, C Stručný popis projektu v jazyce partnera – aktualizace k 30.1.2009
12 A, B, C Prohlášení o nepředložení projektové žádosti zároveň do FMP Euroregionu Beskydy
13 A, B, C Check list pro kontrolu formálních náležitostí – aktualizace k 30.1.2009
14 A Check list pro kontrolu přijatelnosti projektu s Vedoucím partnerem (lead partner projekt – typ A) – aktualizace k 30.1.2009
15 B, C Check list pro kontrolu přijatelnosti pro partnerský projekt bez Vedoucího partnera – typ B a projekt samostatně realizovatelný – typ C – aktualizace k 30.1.2009
16 A Hodnotící tabulka kvality projektu – aktualizace k 30.1.2009
17 A Hodnotící tabulka kvality české části projektu – aktualizace k 30.1.2009
18 A Hodnotící tabulka kvality polské části projektu – aktualizace k 30.1.2009
19 A Hodnotící tabulka přeshraniční spolupráce – aktualizace k 30.1.2009
20 A Hodnotící tabulka přeshraničního dopadu – aktualizace k 30.1.2009
21 B, C Hodnotící tabulka pro partnerský projekt bez Vedoucího partnera – typ B a projekt samostatně realizovatelný – typ C
22 A Smlouva o financování projektu s Vedoucím partnerem (lead partner projektů – typ A) včetně Přílohy č. 1 Všeobecná pravdila pro poskytnutí dotace v rámci FMP Euroregionu TS – ŚC OPPS ČR-PR – verze ze dne 1.4.2014 – NOVÉ!
Příloha č. 5: Identifikace bankovního účtu pro typ projektu A – verze ze dne 11.12.2008
Příloha č. 6: Předpokládaný termínový harmonogram realizace aktivit projektu pro typ projektu A – verze ze dne 15.3.2010
 Příloha č. 7: Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – platné ode dne 1.6.2014 – NOVÉ
 Příloha č . 8 Dodržování pravidel publicity a sankce – verze ze dne 1.7.2013 – NOVÉ!
Příloha č. 9: Dodatek ke Smlouvě – verze ze dne 14.11.2013
23 B, C Smlouva o financování projektu partnerského bez Vedoucího partnera – typ B a projektu samostatně realizovatelného – typ C – včetně Přílohy č. 1 Všeobecná pravdila pro poskytnutí dotace v rámci FMP Euroregionu TS – ŚC OPPS ČR-PR – verze ze dne 1.4.2014 – NOVÉ!
Příloha č. 5: Identifikace bankovního účtu pro typ projektu B,C – verze ze dne 11.12.2008
Příloha č. 6: Předpokládaný termínový harmonogram realizace aktivit projektu pro typ projektu B,C – verze ze dne 15.3.2010
 Příloha č. 7: Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – platné ode dne 1.6.2014 – NOVÉ
 Příloha č . 8 Dodržování pravidel publicity a sankce – verze ze dne 1.7.2013 – NOVÉ!
Příloha č. 9: Dodatek ke Smlouvě – verze ze dne 14.11.2013
24 A, B, C Vymezení vhodných příjemců podpory pro programy přeshraniční spolupráce
25 A Čestné prohlášení Vedoucího partnera o nedoplňování projektové žádosti (lead partner projekt – typ A)
26 B, C Čestné prohlášení partnera o nedoplňování projektové žádosti (partnerský projekt bez Vedoucího partnera – typ B a projekt samostatně realizovatelný – typ C)
27 A, B, C Formulář k žádosti v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí
28 A, B, C Potvrzení orgánu zodpovědného za monitorování oblasti Natura 2000
29 A, B, C  Doplňující výklad k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU – platí pro konečné uživatele, kteří postupují dle českého práva ze dne 1.6.2014 – NOVÉ
4. http://www.eu-zadost.czz této webové adresy jsou přístupné dvě aplikace Benefit 7, a to:* pro projekty s Vedoucím partnerem – typ A,* pro projekty partnerské bez Vedoucího partnera – typ B a projekty samostatně realizovatelné – typ C.Tištěné výstupy finálně uložené aplikace Benefit 7 je nutno použít při předkládání projektových žádosti o spolufinancování z Fondu mikroprojektů.
5. Příručka používání aplikace Benefit pro projekt s Vedoucím partnerem (lead partner projekt – typ A)
Příručka používání aplikace Benefit pro partnerský projekt bez Vedoucího partnera – typ B a samostatně realizovatelný projekt – typ C
6. Seznam příloh předkládaných s Projektovou žádostí – aktualizace k 30.1.2009
7. Metodická příručka způsobilých výdajů – ke stažení na http://www.cz-pl.eu/metodiky.html
8. Metodika zadávání veřejných zakázek – ke stažení na http://www.cz-pl.eu/metodiky.html
9. Nařízení 1828/2006 – ke stažení na http://www.cz-pl.eu/legislativa.html – věnujte pozornost zejména Příloze č. 1
10. Publicita projektu: aktualizace k 31. 1. 2010, použití níže uvedeného grafického provedení bude závazné od 15. 3. 2010, od 1. 2. 2010 je toto použití Správcem FMP doporučováno, do 14. 3. 2010 je možno používat grafické provedení umístěné níže v Archivu
Zásady propagace projektu
Symbol EU s textem Evropská unie – český jazyk
Symbol EU s textem Evropská unie – český a polský jazyk
Symbol EU s textem Evropská unie – polský jazyk
Symbol EU s textem Evropská unie – polský a český jazyk
Symbol EU s celým textem – český jazyk
Symbol EU s celým textem – český a polský jazyk
Symbol EU s celým textem – polský jazyk
Symbol EU
Logo Programu
Znak Euroregionu TS – ŚC
Manuál vizuální prezentace - NOVÉ!
Více k publicitě na http://www.cz-pl.eu/publicita.html

Základní dokumenty pro konečné uživatele (úspěšné žadatele)

Aktuální dokumenty ke stažení

7. Metodická příručka způsobilých výdajů – ke stažení na http://www.cz-pl.eu/metodiky.html
8. Metodika zadávání veřejných zakázek – ke stažení na http://www.cz-pl.eu/metodiky.html
9. Nařízení 1828/2006 – ke stažení na http://www.cz-pl.eu/legislativa.html – věnujte pozornost zejména Příloze č. 1
10. Publicita projektu: aktualizace k 31. 1. 2010, použití níže uvedeného grafického provedení bude závazné od 15. 3. 2010, od 1. 2. 2010 je toto použití Správcem FMP doporučováno, do 14. 3. 2010 je možno používat grafické provedení umístěné níže v Archivu
 Příručka pro příjemce dotace
Zásady propagace projektu
Symbol EU s textem Evropská unie – český jazyk
Symbol EU s textem Evropská unie – český a polský jazyk
Symbol EU s textem Evropská unie – polský jazyk
Symbol EU s textem Evropská unie – polský a český jazyk
Symbol EU s celým textem – český jazyk
Symbol EU s celým textem – český a polský jazyk
Symbol EU s celým textem – polský jazyk
Symbol EU
Logo Programu
Znak Euroregionu TS – ŚC
Manuál vizuální prezentace - NOVÉ!
Více k publicitě na http://www.cz-pl.eu/publicita.html
11. Vzory závěrečných zpráv v jazyce českém a polském:
 Vzor závěrečné zprávy o realizaci projektu – typ B, C – v jazyce českém – – verze ze dne 15.3.2010
 Vzor závěrečné zprávy o realizaci projektu – typ B, C – v jazyce polském – – verze ze dne 15.3.2010
 Vzor závěrečné zprávy o realizaci dílčí (národní) části projektu – typ A – v jazyce českém – verze ze dne 15.3.2010
 Vzor závěrečné zprávy o realizaci dílčí (národní) části projektu – typ A – v jazyce polském – verze ze dne 15.3.2010
 Vzor závěrečné zprávy o realizaci projektu – typ A – v jazyce českém – verze ze dne 15.3.2010
 Vzor závěrečné zprávy o realizaci projektu – typ A – v jazyce polském – verze ze dne 15.3.2010
12. Náležitosti dokladování:
 Aktuální znění náležitostí dokladování včetně sestav ke stažení
 Doplňující výklad Řídícího orgánu k pravidlům způsobilosti pro programy přeshraniční spolupráce Cíle 3 – květen 2009
 Výklad způsobilosti výdajů – dary, střet zájmů, platby v hotovosti, RSCP
 Příručka pro podávání prohlášení a žádosti o platbu
Poznámka: Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – platné ode dne 1.7.2012 – ke stažení na záložce Základní dokumenty pro žadatele – příloha 22 A a 23 B, C .Doplňující výklad k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU – platí pro konečné uživatele, kteří postupují dle českého práva ze dne 1.7.2012 – ke stažení na záložce Základní dokumenty pro žadatele – příloha č. 29 A, B, C.
13. Udržitelnost
 Zpráva o zajištění udržitelnosti