Teraz jesteście: Strona główna > Fundusz Mikroprojektów

Fundusz Mikroprojektów

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW DO FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW INTERREG V-A

                       

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner projektu) we współpracy z Regionální sdružení územní spolupráci Těšínského Slezska (RSTS) w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Wiodący) informują, że w związku z tym, że dopiero rozpoczęły się testy funkcjonowania aplikacji umożliwiającej złożenie właściwego wniosku projektowego, Zarządzający FM podejmują decyzję o przesunięciu terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska do dnia 20 maja br. Zwracamy uwagę, że wnioski projektowe można składać do północy tego dnia.
Pozostałe zasady pozostają bez zmian. Informację o adresie dostępowym aplikacji podamy w odrębnej informacji.

W związku z tym wciąż nie wyznaczyliśmy terminu szkolenia z przygotowania wniosku projektowego w aplikacji. Jednakże dnia 13 kwietnia br. o godz. 11.00 będzie miało miejsce dodatkowe szkolenie z etapu drugiego, tj. z podstawowych informacji o Programie (w tym m.in. Wytyczne dla Wnioskodawców, przygotowanie wniosku projektowego, kwalifikowalność wydatków, cykl życia projektu). Szkolenie odbędzie się w Cieszynie w biurze Stowarzyszenia lub – w zależności od liczby zgłoszonych osób – w innym miejscu.
Istnieje możliwość zorganizowania tego samego dnia szkolenia z budowania partnerstwa o godz. 9.30 (jeżeli zgłosi się min. 5 osób). W związku z tym prosimy o pilne zgłaszanie się osób zainteresowanych do dnia 11 kwietnia br. do godz. 9.00 na adres: biuro@olza.pl .

Jednocześnie informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją może nastąpić przesunięcie terminu 1. posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego, nie dłużej jednak niż do końca sierpnia br.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.interreg.olza.pl // https://www.france-esta.fr/

FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW 2014-2020

Programu Interreg V-A Republika Czeska –Polska

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“

w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów

(Partner projektu)

we współpracy z Regionální sdružení územní spolupráci Těšínského Slezska (RSTS)

w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów

(Partner Wiodący)

 

   ogłasza na obszarze

Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko

CIĄGŁY NABÓR SKŁADANIA WNIOSKÓW o Dofinansowanie

projektów z Funduszu mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko

 w ramach

Programu Interreg V-A Republika Czeska –Polska

 

 

Oś priorytetowa 2:    

Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

Oś priorytetowa 3:    

Edukacja i kwalifikacje

Oś priorytetowa 4:    

Współpraca instytucji i społeczności

 

 

Wnioski o dofinansowanie mikroprojektów posiadające efekt transgraniczny mogą być składane przez kwalifikowalnych Wnioskodawców, którymi są: jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, organy administracji rządowej (np. Prokuratura, Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, służby celne, centra zarządzania kryzysowego), Ochotnicza Straż Pożarna, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, regionalne zarządy gospodarki wodnej, spółki wodne, Państwowe Gospodarstwa Leśne, Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, jednostki naukowe, podmioty działające na rzecz nauki, szkoły wyższe, instytucje kultury, placówki pomocy społecznej, fundacje, stowarzyszenia, Izby Przemysłowo – Handlowe, izby gospodarcze i rolne, izby turystyczne, agencje rozwoju, organizacje pozarządowe i inne.

Ograniczenie terytorialne siedziby partnerów: gminy Euroregionu ŚC-TS, tj. po polskiej  stronie część powiatu wodzisławskiego: gmina Godów, powiat grodzki: Jastrzębie-Zdrój, powiat cieszyński, część powiatu bielskiego: gminy Jasienica i Jaworze a po czeskiej stronie gminy okresu Karviná i części okresu Frýdek – Místek: Bocanovice, Bukovec, Bystřice, Dolní Lomná, Horní Lomná, Horní Tošanovice, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Komorní Lhotka, Košařiska, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Nýdek, Písečná, Písek, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Třanovice, Vělopolí, Vendryně, Třinec, Hnojník.

Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane w sposób ciągły, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji programowej. Wnioski (dla osi priorytetowej 2 i 4), które zostaną złożone do 22.04.2016 r. do godz. 14.00, będą mogły być rozpatrywane na 1. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) w lipcu br. Wszystkie wnioski, które SRiWR „Olza” otrzyma po tym terminie, będą mogły być rozpatrywane na kolejnych posiedzeniach EKS.

Formularz Wniosku projektowego w ramach FM musi zostać wypełniony przy wykorzystaniu aplikacji internetowej – MS2014+. Wraz z wnioskiem projektowym należy złożyć wszystkie wymagane załączniki. Wniosek projektowy składa się za pomocą generatora wniosków w wersji elektronicznej. Do Zarządzającego FM nie składa się wniosków w wersji papierowej. Do złożenia wniosku niezbędne jest podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W wyjątkowych przypadkach dla polskich Wnioskodawców istnieje możliwość złożenia projektu bez stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Po stronie polskiej możliwe jest składanie uproszczonych propozycji projektowych, której wzór stanowi część opublikowanej dokumentacji euroregionalnej. Zwracamy uwagę, że zarówno obowiązująca wersja Wytycznych dla Wnioskodawcy, jak i  załączników do Wytycznych może jeszcze ulec drobnym zmianom.

Wytyczne dla Wnioskodawcy, specyficzne priorytety Euroregionu ŚC – TS oraz inne informacje dotyczące Funduszu Mikroprojektów zamieszczone są na stronach internetowych Euroregionu ŚC – TS:

 

http://www.interreg.olza.pl

http://www.euregio-teschinensis.eu

 

Punkt kontaktowy po polskiej stronie stanowi biuro SRiWR „Olza”, Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel: 033 857 87 20, faks: 033 857 87 21, e-mail: biuro@olza.pl.

Informacje o kolejnych szkoleniach dla zainteresowanych Wnioskodawców będziemy publikować w naszych serwisach internetowych. Jesteśmy do Państwa dyspozycji także w konsultacjach Waszych propozycji projektowych (również w formie warsztatów szkoleniowych).

 

 

 

 

 

 

PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA 2014-2020

Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska uwzględnia wieloletnie starania Unii Europejskiej podejmowane na rzecz rozwoju obszarów przygranicznych oraz przełamywania granic pomiędzy poszczególnymi państwami. Te dążenia UE mają swoje odbicie również w długookresowym wspieraniu współpracy transgranicznej ze środków Funduszy Strukturalnych. Interreg V-A Republika Czeska – Polska nawiązuje w ten sposób do doświadczeń zdobytych w poprzednich programach realizowanych przy wsparciu środków UE, którymi były Program Phare CBC, Inicjatywa Wspólnotowa Interreg IIIA oraz Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Fundusz Mikroprojektów (FM) jest instrumentem przeznaczonym do wspierania projektów o mniejszym zakresie finansowym, oddziałujących na obszar pogranicza na poziomie lokalnym. Mikroprojekty są ukierunkowane przede wszystkim na sfery rozwoju międzyludzkich stosunków transgranicznych, działań oświatowych i kulturalnych oraz inicjatyw społecznych. Możliwe jest również wspieranie mikroprojektów mających na celu poprawę infrastruktury danego obszaru, w szczególności w zakresie infrastruktury turystycznej o oddziaływaniu transgranicznym.

 

Zarządzający FM – Partner Wiodący (CZ):

Regionální sdružení územní spolupráci Těšínského Slezska
Hlavní 1a, 737 01  Český Těšín

http:// http://www.euregio-teschinensis.eu/
tel:  + 420 558 711 474
fax: + 420 558 711 469

Zarządzający FM – Partner (PL):

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“

Rynek 18, 43-400 Cieszyn

http://www.euregio-teschinensis.eu/

Tel.:       +48 33 857 87 20

Faks:     +48 33 857 87 21

 

OBSZAR ADMINISTRACYJNY POWIATÓW DLA EUROREGIONU ŚC-TS

czeska część: Karviná, wybrane gminy powiatu Frýdek-Místek: Bocanovice, Bukovec, Bystřice, Dolní Lomná, Horní Lomná, Horní Tošanovice, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Komorní Lhotka, Košařiska, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Nýdek, Písečná, Písek, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Třanovice, Vělopolí, Vendryně, Třinec,Hnojník

polska część: części powiatu wodzisławskiego: gmina Godów, miasto Jastrzębie-Zdrój, powiaty cieszyński, część powiatu bielskiego: gminy Jasienica, Jaworze

 

KWALIFIKOWALNI PARTNERZY

 

Ogólnie obowiązującą zasadą jest, iż Fundusz Mikroprojektów jest przeznaczony dla podmiotów o charakterze non-profit i/lub o charakterze publicznoprawnym. Wyjątek stanowią jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, które są jednostkami instytucji mających siedzibę poza obszarem działania danego Zarządzającego FM, ale na terenie danego Zarządzającego FM prowadzą działalność. W szczególności dotyczy to administracji publicznej (policja, straż pożarna), uczelni wyższych oraz działających na terenie całego kraju organizacji pozarządowych. Kwalifikowalny wnioskodawca może realizować projekt samodzielnie, względnie za pośrednictwem swoich wyodrębnionych jednostek organizacyjnych – podmiotów realizujących, które nie mogą samodzielnie występować o dofinansowanie (np. szkoły, przedszkola, itp.).

 

TYPY PROJEKTÓW

W ramach Funduszu Mikroprojektów istnieje możliwość realizacji 3 typów projektów:

 • projekt typu A – projekt wspólny z Partnerem Wiodącym
 • projekt typu B – projekt partnerski (projekt komplementarny, każdy partner składa odrębny wniosek projektowy)
 • projekt typu C – projekt samodzielny (projekt realizowany bez udziału finansowego partnera zagranicznego).

 

ZASADY WSPÓŁPRACY

Mikroprojekty samodzielne (typ C) i partnerskie (typ B) muszą spełniać 3 kryteria współpracy, natomiast projekty wspólne z Partnerem Wiodącym (typ A) – 4 kryteria współpracy.

Są to:

 • wspólne przygotowanie projektu z partnerem z drugiego państwa
 • wspólna realizacja projektu z partnerem z drugiego państwa
 • wspólny personel
 • wspólne finansowanie projektu przez obie strony.

 

FINANSOWANIE

Wysokość środków Funduszu Mikroprojektów przypadająca na Mikrobeneficjentów w Euroregionie Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko na okres 2014-2020 wynosi 4 855 888,00 EUR.

Struktura finansowania mikroprojektu

po stronie czeskiej:

maks. 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych dofinansowane z EFRR

min. 15% z własnych źródeł Mikrobeneficjentów

po stronie polskiej:

maks. 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych dofinansowane z EFRR

maks. 5%  całkowitych kosztów kwalifikowalnych dofinansowywane z budżetu państwa RP

min. 10% z własnych źródeł Mikrobeneficjentów

 

Wysokość dofinansowania z EFRR

Minimalne dofinansowanie (w ramach wszystkich przedmiotowych OP) na mikroprojekt bez PW wynosi 2 000 EUR EFRR, na mikroprojekt z PW: 2 000 EUR EFRR na każdego partnera.

Ze względu na różnorodny charakter mikroprojektów, wprowadzono zróżnicowanie maksymalnej wartości dofinansowania z EFRR w poszczególnych osiach priorytetowych.

W ramach OP 3 i OP 4 maksymalne dofinansowanie dla mikroprojektów bez PW wynosi 20 000 EUR EFRR, natomiast w ramach mikroprojektów z PW: 40 000 EUR EFRR (po 20 000 EUR EFRR na część narodową). Całkowite wydatki mikroprojektu mogą osiągnąć maksymalnie dwukrotność dofinansowania (odpowiednio 40 000 EUR dla mikroprojektów bez PW i 80 000 EUR dla mikroprojektów z PW).

W ramach OP 2 maksymalne dofinansowanie na mikroprojekt bez PW wynosi 30 000 EUR EFRR, na mikroprojekt z PW 60 000 EUR EFRR (maks. 30 000 EUR EFRR na część narodową). Całkowite wydatki mikroprojektu mogą osiągnąć maksymalnie dwukrotność dofinansowania (odpowiednio: 60 000 EUR dla mikroprojektów bez PW lub 120 000 EUR dla mikroprojektów z PW).

Mikrobeneficjent powinien zapewnić pełne finansowanie realizacji mikroprojektu, przy czym po rozliczeniu właściwy Zarządzający FM przekaże mu zwrotnie kwotę odpowiadającą udziałowi współfinansowania z EFRR w wydatkach kwalifikowalych (maksymalnie do wysokości dofinansowania wskazanego w umowie).

 

OSIE PRIORYTETOWE

W ramach Funduszu Mikroprojektów istnieje możliwość realizacji projektów w ramach 2 osi priorytetowych. Są to:

2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

3. Edukacja i kwalifikacje

4. Współpraca instytucji i społeczności

 

KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA W RAMACH FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW

Środki projektu FM przeznaczone na dofinansowanie mikroprojektów można wykorzystać wyłącznie na dofinansowanie mikroprojektów Wnioskodawców kwalifikowalnych (Mikrobeneficjentów), na mikroprojekty, które swoim charakterem realizują priorytety inwestycyjne i osie priorytetowe, które wymienione są we właściwym Dokumencie Programowym i Wytycznych dla Wnioskodawcy. Możliwe jest dofinansowanie mikroprojektów, które realizują OP 2, 3 i 4.

OP 2 – mikroprojekty realizowane w celu zwiększenia inicjatyw rozwoju lokalnego oraz wsparcia podmiotów wspierających usługi lokalne ukierunkowane na tworzenie nowych miejsc pracy, zwiększenie mobilności siły roboczej, działania mające na celu promocje i poprawę dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, w tym odnowę atrakcji kulturowych i przyrodniczych.

OP 3 – mikroprojekty ukierunkowane na edukację, kompetencje oraz kształcenie ustawiczne w formie rozwijania infrastruktury edukacyjnej i przygotowania zawodowego; chodzi o mikroprojekty mające na celu podnoszenie kwalifikacji (w tym nauka języka obcego), a tym samym zwiększanie szans absolwentów na rynku pracy.

OP 4 – wzmacnianie integracji na poziomie lokalnym poprzez zwiększanie zdolności instytucjonalnych, wspieranie współpracy między obywatelami, instytucjami, itp. w formie krótkoterminowych szkoleń i kursów, spotkania organizacji celowych, nawiązywanie nowych kontaktów i powiązań itp.

 

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

 

Partner Wiodący (w przypadku projektu wspólnego z PW – typ A) lub partner (w przypadku projektu partnerskiego – typ B lub projektu samodzielnego – typ C) wspólnie z pozostałymi partnerami wypełnia wniosek w formie elektronicznej w programie MS2014+. Link na strony internetowe z aplikacją MS2014+ znajduje się na stronach internetowych https://mseu.mssf.cz/.

 

PLANOWANY HARMONOGRAM FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW

30.09.2015 – złożenie projektu parasolowego na Fundusz Mikroprojektów

04.12.2015 – posiedzenie Komitetu Monitorującego, którego zadaniem będzie m.in. zatwierdzenie złożonych wniosków na Fundusze Mikroprojektów; zatwierdzenie dokumentacji euroregionalnej

styczeń 2015 – wstępne ogłoszenie ciągłego naboru wniosków na mikroprojekty w Euroregionie ŚC-TS

04/05.2016 – zakończenie naboru wniosków projektowych

07/08.2016 – 1. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 (zwany dalej Programem) jest jednym z programów operacyjnych w ramach Celu 3 – Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

POWT RCz – RP ukierunkowany jest w szczególności na wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochronę środowiska, rozwój przedsiębiorczości, wspieranie rozwoju turystyki, wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych.

Więcej informacji o POWT RCz – RP 2007 – 2013 łącznie z podstawowymi dokumentani znejdziecie na www.cz-pl.eu

Częścią Osi priorytetowej 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych jest Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów.

_______________________________________________________

Co to jest Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013

Specyficznym instrumentem, jakim będzie wykorzystywany do finansowania mniejszych projektów w zakresie inicjatyw społecznych jest tzw. Fundusz Mikroprojektów. Podstawowym celem Funduszu Mikroprojektów jest rozwijanie i wspomaganie rozwoju współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy, z ukierunkowaniem na wspólną poprawę stosunków społecznych, kulturalnych i gospodarczych.

Fundusz Mikroprojektów stanowi elastyczny element służący realizacji najmniejszych projektów Programu, który ukierunkowany jest na małe nieinwestycyjne lub niewielkie inwestycyjne projekty.

Obszar wsparcia Funduszu Mikroprojektów pokrywa się z obszarem wsparcia POWT RCz-RP. Fundusz Mikroprojektów przeznaczony jest przede wszystkim dla wdrożenia 3. Osi priorytetowej Programu, może być jednak również wykorzystywany do wspierania projektów z 1 i 2 Osi priorytetowej.

Fundusz Mikroprojektów jest instrumentem przeznaczonym do wspierania projektów o mniejszym zakresie na poziomie lokalnym. Mikroprojekty są ukierunkowane przede wszystkim na sferę rozwoju międzyludzkich stosunków transgranicznych, działań oświatowych i kulturalnych oraz inicjatyw społecznych. Możliwe jest również wspieranie mikroprojektów mających na celu poprawę infrastruktury danego obszaru, w szczególności w zakresie infrastruktury miejskiej i turystycznej o oddziaływaniu transgranicznym.

Wsparcie nie może zostać przyznane mikroprojektom powtarzanym bez elementów innowacyjnych, mikroprojektom powielającym finansowanie bieżącej działalności Odbiorców końcowych, itp.

Jaki rodzaj projektu można złożyć?

Projekt typu A

Zasada Partnera Wiodącego polega przede wszystkim na składaniu wspólnego wniosku i realizacji wspólnego projektu transgranicznego. Z zasady tej wynika, że jeden spośród partnerów przejmuje odpowiedzialność za projekt jako całość wobec Instytucji Zarządzającej Programu, stając się tzw. Partnerem Wiodącym projektu.

Zasada Partnera Wiodącego ma między innymi swoje odzwierciedlenie w konieczności spełnienia w ramach każdego projektu, co najmniej dwóch spośród czterech kryteriów określonych w Rozporządzeniu w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej EFRR). Kryteria te należy określić już na etapie przygotowania projektu i ich spełnienie zaznaczyć we wspólnym wniosku.

Projekt typu B

Projekt partnerski bez Partnera Wiodącego (projekt lustrzany, każdy partner składa odrębny wniosek projektowy).

Wnioskodawcy z obu stron granicy złożą wspólnie lub z opóźnieniem w czasie (tzn. że projekt partnera został złożony wcześniej o jedno posiedzenie EKS lub później o jedno posiedzenie EKS) wnioski projektowe związane z realizacją jednego projektu z oddzielnym źródłem finansowania. Wysokość dofinansowania z EFRR może wynosić maks. 85 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Projekt typu C

Projekt realizowany samodzielnie (projekt realizowany bez udziału finansowego partnera zagranicznego).

Wnioskodawca z jednej strony granicy realizuje projekt, druga strona występuje tylko jako partner. Wysokość dofinansowania z EFRR może wynosić maks. 85 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

Zasięg terytorialny

Euroregion Śląsk Cieszyński czeska część – powiat Karviná, wybrane gminy powiatu Frýdek-Místek: Bocanovice, Bukovec, Bystřice, Dolní Lomná, Horní Lomná, Horní Tošanovice, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Komorní Lhotka, Košařiska, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Nýdek, Písečná, Písek, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Třanovice, Vělopolí, Vendryně, Třinec, Hnojník.

Euroregion Śląsk Cieszyński polska część – część powiatu wodzisławskiego: gmina Godów, powiat grodzki Jastrzębie-Zdrój, powiat cieszyński, część powiatu bielskiego: gminy Jasienica, Jaworze.

Określenie kwalifikowalnych partnerów

Kwalifikowalnymi partnerami (wnioskodawcami) są osoby prawne, tzn.:

 • publicznoprawne lub
 • prowadzone przez publicznoprawne osoby prawne lub
 • nie założone w celu osiągnięcia zysku (non-profit)
 • mające siedzibę na obszarze będącym w kompetencji właściwego Zarządzającego FM.

Kwalifikowalne działania w ramach FM

 • Odnowa i ochrona zasobów kulturowych i dziedzictwa historycznego, np. drobnych zabytków, w tym budowli sakralnych (drogi krzyżowe, kapliczki, kalwarie, krzyże pokutne), fortyfikacji, obiektów historycznych, technicznych i turystycznych oraz znaczących elementów krajobrazu kulturowego,
 • Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej, np. ścieżek i szlaków rowerowych, ścieżek jeździeckich, ścieżek i szlaków turystycznych, tras narciarskich, lokalnych (leśnych) dróg i mostków (kładek), w tym instalacja wyposażenia (mapy, tablice informacyjne, miejsca do odpoczynku, zadaszenia, itd.),
 • Zapewnienie całorocznej turystycznej dostępności obszaru,
 • Rozwój oznakowania atrakcji i szlaków turystycznych,
 • Wspieranie i promocja tradycyjnych i nowych produktów turystycznych (np. kuchni regionalnej, rzemiosł regionalnych),
 • Organizowanie wspólnych imprez kulturalnych (festiwali, spektakli, wystaw, warsztatów artystycznych),
 • Wspieranie projektów społeczności lokalnych w dziedzinie społecznej, kulturalnej
 • i rekreacyjno-edukacyjnej,
 • Projekty ukierunkowane na integrację społeczności w obszarze przygranicznym;
 • Opracowanie analiz, studiów, strategii, programów itd. dla potrzeb rozwoju społeczno
 • -gospodarczego obszaru pogranicza,
 • Przygotowanie planów i dokumentacji wspólnych projektów (dokumentacje projektowe, plany zagospodarowania przestrzennego),
 • Troska o przyrodę i krajobraz (odnowa ekosystemów i cech krajobrazowych, zachowanie różnorodności biologicznej, monitoring środowiska),
 • Współpraca w zakresie podnoszenia oświaty prośrodowiskowej (imprezy edukacyjne, wymiana doświadczeń),
 • Tworzenie wspólnych systemów na rzecz zapobiegania powodziom oraz systemów wczesnego ostrzegania,
 • Promowanie współpracy transgranicznej oraz obszaru (np. przygotowanie publikacji, stron internetowych), również poza obszarem wsparcia,
 • Organizacja kursów ukierunkowanych na zdobywanie, podnoszenie umiejętności zawodowych i kwalifikacji, znajomości języków, w tym wspieranie opracowania wspólnych programów nauczania,
 • Transgraniczna współpraca szkół, organizacji młodzieżowych, wymiana młodzieży, studentów, uczniów, pracowników naukowych i dydaktycznych, w tym drobne projekty infrastrukturalne niezbędne do realizacji celów dziedziny wsparcia,
 • Wspieranie przedsięwzięć edukacyjno-rekreacyjnych i wypoczynkowych (np. imprez sportowych),
 • Wspomaganie działań podtrzymujących tożsamość i tradycje społeczności lokalnych,
 • Rozwój systemów informacyjnych i komunikacyjnych (kioski i boksy informacyjne, tworzenie wspólnych baz danych),
 • Działania związane z wykorzystaniem i stosowaniem ICT pod kątem realizacji wyżej wymienionych działań,
 • Inne działania spełniające idee Programu, Funduszu Mikroprojektów i współpracy transgranicznej.

Zasady dotyczące oceny wydatków kwalifikowalnych

Z punktu widzenia kwalifikowalności w czasie rozróżnia się dwa typy wydatków:

 • wydatki poniesione przed zarejestrowaniem projektu w systemie informatycznym (data powstania obowiązku podatkowego w przypadku tych wydatków jest wcześniejsza od daty zarejestrowania wniosku projektowego w systemie informatycznym). Wydatki te mogą powstać najwcześniej z dniem 1 stycznia 2007 r. Ich wysokość może wynosić najwyżej 5 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Wydatki te muszą mieć charakter wydatków przygotowawczych . Kwalifikowalność wydatków na przygotowanie określona w niniejszym punkcie dotyczy tylko projektów o wysokości dofinansowania przekraczającej 10 000 EUR.
 • wydatki poniesione po zarejestrowaniu projektu w systemie informatycznym – wydatki te mogą powstać dopiero od dnia zarejestrowania wniosku projektowego w systemie informatycznym, przy czym rejestracja w systemie informatycznym następuje po kontroli kryteriów formalnych i kwalifikowalności projektu. Data ta zostanie Partnerowi Wiodącemu (w przypadku lead partner projektu – typ A) lub partnera (w przypadku projektu partnerskiego bez Partnera Wiodącego – typ B lub projektu realizowanego samodzielnie – typ C) przekazana na piśmie przez właściwego Zarządzającego FM. Wydatki o charakterze wydatków na przygotowanie (np. wydatki związane z postępowaniem przetargowym na dostawcę, które będzie realizowane dopiero w okresie po zarejestrowaniu projektu) mogą powstać również w okresie późniejszym, tzn. po dacie zarejestrowania projektu. Wydatki te nie są traktowane jako wydatki na przygotowanie (tzn. nie są wliczane do limitu 5% wydatków wymienionego w punkcie wcześniejszym), ale trzeba je pod kątem merytorycznym ująć w pozostałych pozycjach budżetu.

Interpretacja IZ w zakresie wydatków kwalifikowalnych

 • wydatki muszą być zgodne ze wspólnotowymi i czeskimi (dla czeskich partnerów) oraz polskimi (dla polskich partnerów) przepisami prawa oraz z dokumentami programowymi i FM,
 • wydatki muszą być współmierne (muszą odpowiadać cenom zwyczajowym w miejscu i czasie), niezbędne i poniesione zgodnie z zasadą gospodarności, celowości i efektywności,
 • wydatki muszą być identyfikowalne i możliwe do udowodnienia oraz udokumentowane dokumentami księgowymi,
 • wydatki muszą być zapłacone a zapłata udokumentowana przed refinansowaniem z Funduszy UE (za wyjątkiem amortyzacji, kosztów ogólnych i wkładu niepieniężnego).

Promocja

Przyznanie dofinansowania z EFRR powinno być w wystarczający sposób uwidocznione. Odbiorca końcowy ma obowiązek zapewnić wystarczającą promocję projektu oraz informować społeczeństwo w odpowiedni sposób o tym, że dany projekt uzyskał wsparcie w ramach POWT 2007-2013 i był dofinansowany z EFRR. Zasady w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu określone są w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 (dostępne jest na stronach internetowych Programu www.cz-pl.eu). Sposób prowadzenia działań promocyjnych zależny jest od rodzaju projektu.

Działania informacyjne i promocyjne powinny zawierać następujące informacje:

 • logo Programu (logo Programu jest umieszczone na stronach internetowych Programu)
 • wymogi według art. Rozporządzenia Wykonawczego (logo UE obejmujące te wymogi umieszczone jest na stronach internetowych Programu):
 • symbol Unii Europejskiej (zgodnie z normami graficznymi określonymi w załączniku I Rozporządzenia Wykonawczego) oraz powołanie się na Unię Europejską (tekst: „Unia Europejska”);
 • powołanie się na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR);
 • hasło „Przekraczamy granice”
 • logo Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko

Euroregionalny Komitet Sterujący (EKS)

Na podstawie danych zapisanych w karcie projektu oraz zestawienia wniosków o dofinansowanie, wspólny EKS na swoim posiedzeniu podejmuje decyzje w sprawie projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach FM.

Przedstawiciele Zarządzających FM prezentują poszczególne projekty na posiedzeniu EKS.

EKS obraduje zgodnie z Regulaminem obrad EKS. EKS rekomenduje projekty do dofinansowania na podstawie konsensusu czeskich i polskich członków EKS z prawem głosu.

EKS ma co do projektu możliwość jego:

 • zatwierdzenia
 • zatwierdzenia z warunkiem
 • wstrzymania (niezatwierdzenia)
 • odrzucenia