Historie regionu

Nejstarší archeologické nálezy na Těšínsku pocházejí zhruba z doby 10 000 – 8 000 př. n. l. Sice nevypovídají o nijak hustém osídlení, naznačují však, že již v této době byla tato oblast důležitou komunikační oblastí, kterou procházely stezky spojující povodí Moravy, Odry, Visly a Váhu. Přítomnost Slovanů je doložena od poloviny 8. století. Etnicky se tito obyvatelé řadili spíše k Vislanům či Opolanům a své mocenské centrum měli v hradisku v Chotěbuzi-Podoboře (viz. TOP 10 regionu).

Území nejdříve náleželo k Velkomoravské říši, před rokem 991 se stalo součástí Polského státu, na přelomu let 1289/1290 získalo statut Těšínského knížectví, které se již v roce 1327 stalo součástí Koruny české. Po vymření rodu Piastovců, v roce 1653, přešlo knížectví do vlastnictví rodu Habsburků. Tento stav trval do roku 1918. V důsledku rozpadu Rakouska-Uherska vznikl mezi nástupnickými státy Polskem a Československem spor o území, které pak podle závěrů konference vedoucích hodinek repliky dohodových států ve Spa 28. července 1920 zůstalo rozdělené.